Absencia písomného určenia sumy, ktorá sa má do zmenky doplniť, nemusí znamenať neplatnosť dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke

Opäť sa nám podarilo dosiahnuť úspech, a to vo významnom súdnom spore, v ktorom sme zastupovali jednu zo slovenských bánk.

Spor sa týkal otázky existencie vyplňovacieho práva banky k zabezpečovacej blankozmenke a Najvyšší súd SR v jeho priebehu – na základe nami podaného dovolania – judikoval zásadný právny názor, ktorý bol publikovaný aj v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod č. R 46/2019.

Platí podľa neho, že ak v písomnej dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke nie je určená suma, ktorá sa má do zmenky doplniť, ale je v nej udelené právo vyplniť zmenku podľa určitého kauzálneho záväzku, nespôsobuje to neplatnosť dohody o vyplňovacom práve. Vyplňovacie právo sa má v takom prípade realizovať v súlade s obvyklým obsahom, a to s ohľadom na kauzálny záväzkový vzťah, na podklade ktorého bola blankozmenka vystavená.

Ďalšie Flashnews