FLASH NEWS

MIMOSÚDNE A SÚDNE RIEŠENIA SPOROV

  • služby advokátskej kancelárie spočívajú vo vypracovaní analýz skutkového a právneho stavu vymedzujúceho príslušný spor, identifikácii rizík a možných riešení vhodných pre klienta a v spolupráci s klientom stanovenie stratégie a jednotlivých čiastkových krokov pri vedení sporu

  • advokátska kancelária zastupuje klienta v mimosúdnych rokovaniach s protistranami, vypracovávaní podaní na súdy a správne orgány, pričom advokátska kancelária má vďaka dlhoročnej praxi a stabilnému tímu právnikov bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov na všetkých stupňoch všeobecných súdov Slovenskej republiky, vrátane Najvyššieho súdu SR, ako aj na Ústavnom súde SR

  • advokátska kancelária zastupuje klientov pravidelne aj v rozhodcovských konaniach, medzi ktoré patrí ja úspešné zastupovanie pred Medzinárodným rozhodcovským súdom Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži

  • medzi najčastejšie mandáty advokátskej kancelárie patrí zastupovanie stavebných spoločností v sporoch zo zmlúv o dielo, či súvisiacich zmlúv o združení, zastupovanie bánk vo významných sporoch z úverových vzťahov, ako aj poskytovanie právnych služieb v sporoch z neoprávnene uplatnených nárokov zo zmeniek

  • v prípade fyzických osôb zastupuje advokátska kancelária svojich klientov najmä v rodinno-právnych sporoch, sporoch týkajúcich sa nehnuteľností, delenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov, či sporoch vyvolaných dedičským konaním

Potrebujete poradiť v oblasti mimosúdnych a súdnych riešení sporov?

POVEDALI O NÁS KLIENTI