FLASH NEWS

SPRÁVNE PRÁVO

  • zastupovanie klientov a poskytovanie právneho poradenstva v územných a stavebných konaniach, a to pri podávaní námietok z pozície účastníka územných a stavebných konaní, ako aj pri príprave vyjadrení k námietkam iných účastníkov konania z pozície stavebníka; služby advokátskej kancelárie zahŕňajú aj spoluprácu s odborníkmi v oblasti inžinieringu;

  • zastupovanie klientov a právne poradenstvo v súdnych konaniach o preskúmaní zákonnosti územných rozhodnutí, stavebných povolení a s nimi súvisiacich rozhodnutí;

  • zastupovanie klientov a poskytovanie právneho poradenstva vo vyvlastňovacích konaniach, ako aj v súdnych konaniach o preskúmaní vyvlastňovacích rozhodnutí a s nimi súvisiacich rozhodnutí;

  • zastupovanie klientov v konaniach o uložení administratívnych sankcií (pokút) a zastupovanie klientov v súdnych konaniach, v ktorých je namietaná nezákonnosť rozhodnutia správneho orgánu o uložení pokuty;

  • advokátska kancelária má skúsenosti so zastupovaním klientov v konaniach súvisiacich s plnením, resp. neplnením povinností podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu;

Potrebujete poradiť v oblasti správneho práva?

POVEDALI O NÁS KLIENTI