FLASH NEWS

RODINNÉ PRÁVO

  • zastupovanie klientov a právne poradenstvo v rozvodových konaniach a v konaniach o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, vrátane úpravy styku rodičov s maloletými deťmi a úpravy výživného, právne poradenstvo a zastupovanie klientov pri uzatváraní rodičovských dohôd vrátane schválenia rodičovských dohôd súdom, zastupovanie a právne poradenstvo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov formou dohody alebo v súdnom konaní

  • služby advokátskej kancelárie zahŕňajú analýzu právneho a skutkového stavu, identifikáciu najvhodnejších riešení sledujúcich záujmy klienta a ich súlad so záujmami maloletých detí, nastavenie stratégie v spolupráci s klientom, zastupovanie klienta na rokovaniach s protistranou a v komunikácii so štátnymi orgánmi, vrátane komunikácie so sociálnou kuratelou ako kolíznym opatrovníkom maloletého dieťaťa, zastupovanie klienta v súdnom konaní

  • advokátska kancelária má bohaté a úspešné skúsenosti pri zastupovaní svojich klientov v rodinných sporoch pred súdom, tak na strane otca, ako i matky a pri dosiahnutí uzatvorenia rodičovských dohôd v otázke zverenia maloletého dieťaťa do výhradnej starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov ako i v otázke dohody o výške výživného

  • Prečítajte si náš článok  V hlavnej úlohe dieťa

Potrebujete poradiť v oblasti rodinného práva?

POVEDALI O NÁS KLIENTI