K § 59a Obchodného zákonníka

Podľa § 59a Obchodného zákonníka je účinnosť zmluvy uzatvorenej medzi akciovou spoločnosťou a jej spoločníkom alebo zakladateľom, na základe ktorej spoločnosť nadobúda majetok za protihodnotu vo výške najmenej 10 % hodnoty jej základného imania, viazaná na uloženie predmetnej zmluvy a znaleckého posudku určujúceho hodnotu jej predmetu do zbierky listín.

V rámci odbornej verejnosti a aj súdnej praxe sa vyskytoval názor, že § 59a Obchodného zákonníka sa vzťahuje aj na odpredaj majetku spoločnosti jej spoločníkovi, resp. zakladateľovi. Najvyšší súd SR ohľadom tejto otázky zaujal jasné stanovisko, podľa ktorého sa § 59a Obchodného zákonníka vzťahuje len na odplatné nadobúdanie majetku spoločnosťou od jej zakladateľa alebo spoločníka, nie však na odpredaj majetku spoločnosti jej spoločníkovi, resp. zakladateľovi. Uvedený záver Najvyšší súd SR vyslovil už vo svojom uznesení sp. zn. 4Obdo/41/2020 zo dňa 28. júla 2021 a potvrdil ho aj vo svojom uznesení sp. zn. 3Obdo/40/2021 z 30. júna 2022, ktoré bolo publikované aj v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR 1/2023.

Ďalšie Flashnews