Náhrada trov konania o vyporiadanie BSM

Súdy pri vyporiadaní BSM náhradu trov konania zvyčajne nepriznávajú, keďže vychádzajú z rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR starého 50 rokov (R 42/1972). Toto rozhodnutie uvádza, že v konaní o vyporiadanie BSM neplatí zásada úspechu vo veci, pretože podiely BSM oboch účastníkov majú byť rovnaké. Avšak rozhodovanie súdov v súčasnosti  nie je jednotné, keďže súdy výnimočne náhradu trov konania o vyporiadanie BSM priznajú. Ide napríklad o rozsudok Krajského súdu v Trnave  sp. zn. 24Co/608/2015, v ktorom súd uviedol, že pri rozhodovaní o náhrade trov konania o vyporiadanie BSM je potrebné posúdiť všetky relevantné okolnosti prípadu (ako napr. pôvodný návrh strany a konečné rozhodnutie vo veci, procesné správanie účastníkov, predsúdne správanie strán a podobne).

Ako teda postupovať? Môže si strana náhradu trov konania o vyporiadanie BSM uplatniť, alebo nie? Odpoveď je stále nejednoznačná, keďže súdy, dokonca rôzne senáty toho istého súdu, pristupujú k tejto otázke rozdielne. Máme však za to, že priznávanie náhrady trov konania úspešnejšiemu účastníkovi by malo byť všeobecným pravidlom, od ktorého by sa mali súdy odchýliť iba vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch.

Ďalšie Flashnews