Správne trestanie – postačuje „vypustenie“ skutku?

Najvyšší správny súd SR nám dal za pravdu, že pokiaľ Protimonopolný úrad SR začal správne konanie o uloženie pokuty za viacero porušení povinností podnikateľa počas inšpekcie, pričom každý z týchto skutkov by mohol sám o sebe predstavovať správny delikt, bolo povinnosťou úradu ukončiť správne konanie vo vzťahu ku každému takémuto skutku. Ak preto úrad dospel k záveru, že za niektorý zo skutkov nebude nášho klienta sankcionovať, bolo povinnosťou úradu konanie ohľadne takéhoto skutku zastaviť, nie ho (len tak) z posudzovania „vypustiť“. Súvisí to so zásadou ne bis in idem, a teda, že za takéto konanie už nebude podnikateľ trestaný. Rozhodnutiami správnych súdov bolo zrušené celé rozhodnutie Protimonopolného úradu SR v predmetnej veci.

Úradom „vypustený“ skutok súvisel s právom podnikateľa na právnu pomoc počas inšpekcie. Nezákonnosť praxe úradu bola v minulosti kritizovaná aj Slovenskou advokátskou komorou (https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/link/display/392/_event).

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu SR sp. zn. 8Sžhk/2/2021 je dostupné na webstránke https://www.nssud.sk/web_object/Rozhodnutia_PDF/8S%C5%BEhk22021.pdf

Ďalšie Flashnews