Výpočet odstupného po skončení zmluvy o obchodnom zastúpení

Senát obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prijal dňa 29. februára 2024 uznesenie vo veci sp. zn. 4Obdo/50/2022, v ktorom riešil otázky ohľadom zmluvy o obchodnom zastúpení.

Senát v uznesení k vzniku práva na odstupné prijal záver, že „za provízie, ktoré obchodný zástupca stráca, je potrebné považovať provízie, ktoré by obchodný zástupca hypoteticky získal z obchodov uzatvorených so zákazníkmi, ktorých obchodný zástupca získal počas trvania zmluvy o obchodnom zastúpení alebo s ktorými podstatne rozvinul obchod počas trvania zmluvy o obchodnom zastúpení, pokiaľ by vzťah zo zmluvy o obchodnom zastúpení naďalej trval.“

K spôsobu výpočtu odstupného po skončení zmluvy o obchodnom zastúpení senát uviedol, že „pri výpočte odstupného je potrebné vychádzať z kritérií vymedzených v § 669 ods. 1 písm. a) OBZ a zistenú sumu odstupného následne korigovať v súlade s kritériami uvedenými v § 669 ods. 1 písm. b) OBZ a maximálnou výškou odstupného uvedenou v § 669 ods. 2 OBZ.“

Viac na https://www.nsud.sk/tlacove-komunike-vznik-prava-na-odstupne-a-sposob-vypoctu-odstupneho-po-skonceni-zmluvy-o-obchodnom-zastupeni/

Ďalšie Flashnews