Vyporiadanie BSM v zahraničí

Nie je nezvyčajné, že manželia, ktorí sú slovenskými občanmi, riešia svoj rozvod v niektorej z krajín EÚ, kde aktuálne žijú. V niektorých cudzích právnych úpravách je bežné, že súdne konanie o rozvod manželstva je spojené aj s konaním o vyporiadanie BSM; súd v takomto prípade manželstvo rozvedie a tým istým rozhodnutím vysporiada aj majetkové vzťahy manželov.

V danej situácii je však nutné zohľadniť aj slovenskú právnu úpravu týkajúcu sa výlučnej právomoci slovenských súdov v konaniach, ktorých predmetom sú vecné práva k nehnuteľnosti. Ak je teda súčasťou majetku v BSM aj nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, rozhodnutie cudzieho súdu by v časti týkajúcej sa nehnuteľnosti nebolo možné uznať a vykonať z dôvodu výlučnej právomoci slovenských súdov. Nebolo by teda spôsobilé na zápis v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky.

 

Ďalšie Flashnews