Vyporiadanie BSM k akciám

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nesie so sebou množstvo situácií, ktoré nie sú zákonom špecificky upravené. Je preto potrebné prihliadať na rozhodovaciu prax súdov. Spôsob vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva k akciám je však nejednoznačný, nakoľko akcie ako cenné papiere jednak predstavujú majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti, na druhej strane zákon o cenných papieroch uvádza, že na cenné papiere sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o hnuteľných veciach. Judikatúra českých súdov k tejto otázke uvádza, že

Akcie súd ocenil pre účely vyporiadania BSM ako veci, teda podľa počtu a typu ku dňu zániku BSM v obvyklých cenách ku dňu rozhodnutia súdu. Podľa názoru súdu, nie je dôvod, ba naopak zohľadňuje rizikovosť tohto kapitálového majetku, neprihliadnuť u akcií pri ohodnotení k redukcii, či valorizácii hodnoty. Je spravodlivé, aby pokles hodnoty akcií niesli obaja bývalí manželia“

(Rozsudok Okresného súdu Kladno, sp. zn. 17C/22/2017 zo dňa 18.09.2019).

Ďalšie Flashnews