Zásadné zmeny v oblasti whistleblowingu

Dňa 01.07.2023 nadobudla účinnosť časť novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tzv. zákona o whisteblowingu. Novelou bol najmä rozšírený okruh a ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti aj o osoby v obdobnom vzťahu k pracovnoprávnemu vzťahu (napr. o zmluvných partnerov, uchádzačov o zamestnanie, stážistov), zvýšená sadzba pokút udeľovaných Úradom na ochranu oznamovateľov, rozšírené povinnosti zamestnávateľov, na ktorých sa zákon vzťahuje, rozšírené oprávnenie oznamovateľa oznámiť aj skutočnosti spojené s obchodným tajomstvom a zavedená definícia odvetných opatrení zamestnávateľa voči oznamovateľovi (napr. zníženie mzdy, výpoveď).

Dňa 01.09.2023 nadobudne účinnosť druhá časť novely, ktorou dochádza najmä k rozšíreniu okruhu zamestnávateľov, ktorí sú povinní zaviesť vnútorný systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti, a to o zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov a zároveň patria do skupiny subjektov poskytujúcich finančné služby, služby v oblasti bezpečnosti dopravy a v oblasti životného prostredia. V zmysle druhej časti novely zákona o whistleblowingu taktiež dochádza k zavedeniu nových pokút pre prípady porušenia povinností stanovených zákonom o whistleblowingu až do výšky 100.000 EUR, ako aj k rozšíreniu povinností zamestnávateľov (napr. povinnosť upraviť vnútorný predpis o preverovaní podnetov ohľadom protispoločenskej činnosti o nové náležitosti).

Ďalšie Flashnews