Zmeny v oblasti súdnych a správnych poplatkov

Od 01.04.2024 sa mení výška súdnych poplatkov a správnych poplatkov. K zmene dochádza na základe zákona č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií.

V rámci súdnych poplatkov sa napríklad mení výška súdneho poplatku za podanie žaloby, kedy sa doterajší minimálny a maximálny poplatok zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania zvyšuje zo 16,50 EUR na 25 EUR (minimálny súdny poplatok) a zo 16.596,50 EUR a 33.193,50 EUR (v obchodných veciach) na 25.000 EUR a 50.000 EUR. Okrem iných sa zvyšujú aj poplatky vo veciach obchodného registra a vo veciach správneho súdnictva.

V sadzobníku správnych poplatkov sa mení napríklad výška poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností (zo 66 EUR na 100 EUR a v prípade elektronického podania z 33 EUR na 50 EUR) alebo výška správneho poplatku vo veciach zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (zápis do zoznamu alebo predĺženie zápisu v zozname sa zo 66 EUR zvyšuje na 100 EUR a za vykonanie zmien v zozname sa zvyšuje poplatok na 25 EUR).

Oba nové sadzobníky poplatkov sa budú vzťahovať na úkony a konania navrhnuté alebo konania začaté a právoplatne neukončené do 31.03.2024, pri ktorých neboli zaplatené poplatky v čase vzniku poplatkovej povinnosti a neboli zaplatené ani v lehote určenej vo výzve na úhradu poplatku.

Sadzobník súdnych poplatkov, účinný od 01.04.2024, môžete nájsť na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/71/20240401.html#prilohy

Sadzobník správnych poplatkov, účinný od 01.04.2024, môžete nájsť na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20240401.html#prilohy

Ďalšie Flashnews