Zmeny v oblasti zlúčenia, splynutia, rozdelenia a zmeny právnej formy spoločnosti na Slovensku

Dňa 01.03.2024 nadobudne účinnosť časť zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorá prináša zmeny najmä v oblastiach týkajúcich sa zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločnosti a zmeny jej právnej formy. Zákonom bude zároveň v celom rozsahu nahradená doterajšia úprava zlúčenia, splynutia, rozdelenia a zmeny právnej formy spoločnosti, ktorá bude vyňatá z Obchodného zákonníka.

Doterajšiu zmluvu o zlúčení, zmluvu o splynutí a projekt rozdelenia nahradí tzv. projekt premeny.

Zákon prináša v rámci rozdelenia spoločnosti dva nové inštitúty, a to tzv. odštiepenie spoločnosti a cezhraničné rozdelenie spoločnosti. Oba inštitúty však bude možné aplikovať len pri spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti (v prípade cezhraničného zlúčenia aj pri obdobných formách spoločností v členských štátoch Európskej únie a v štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore).

Zákon zároveň prináša nový inštitút v rámci zmeny právnej formy, a to tzv. cezhraničnú zmenu právnej formy spoločnosti, ktorú bude možné taktiež aplikovať len pri spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti a ich obdobných formách v členských štátoch Európskej únie a v štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Možnosť zmeny právnej formy spoločnosti z osobnej spoločnosti (napr. verejná obchodná spoločnosť) na spoločnosť kapitálovú (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným) alebo naopak však zákon vypúšťa, pričom zároveň presne vymedzuje, ktoré zmeny právnej formy spoločnosti budú prípustné.

Ďalšie Flashnews