Registrácia údajov v obchodnom registri už aj prostredníctvom notára

You are here:

Dňa 01.11.2023 nadobudne účinnosť zákon č. 268/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov novela zákona o obchodnom registri (ďalej aj „Novela“) a zároveň nová vyhláška č. 389/2023 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom (ďalej aj „Vyhláška“). Novela zavádza oprávnenie registrovať údaje (vykonávať zápis údajov, zápis ich zmeny alebo ich výmaz) v obchodnom registri už aj notárom. Doteraz bol oprávnený vykonávať registráciu údajov v obchodnom registri výlučne registrový súd.

V zmysle Vyhlášky bude notár v období od 1.11.2023 do 31.12.2024 oprávnený vykonávať len prvozápisy spoločností s ručením obmedzeným. Registračnú žiadosť na prvozápis ostatných právnych foriem spoločností alebo družstva do obchodného registra, a na zápisy zmien či výmaz už registrovaných údajov v obchodnom registri bude možné podávať u notárov až s účinnosťou od 01.01.2025.

Od 01.11.2023 tak bude možné podať návrh na prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným spolu s jeho prílohami prostredníctvom registračnej žiadosti (ústnej alebo písomnej podanej osobne, e-mailom, alebo do dátovej schránky notára), ktorémukoľvek notárovi bez ohľadu na jeho sídlo; elektronický formulár určený na podávanie návrhu na prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra prostredníctvom registrového súdu spolu s prílohami v elektronickej podobe v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť sa použijú aj pri registrácii notárom a tvoria povinnú prílohu registračnej žiadosti (t.j. prílohy k registračnej žiadosti musia byť v elektronickej podobe a autorizované navrhovateľom alebo jeho zástupcom bez ohľadu na to, že či sa samotná registračná žiadosť podáva notárovi v ústnej alebo v písomnej podobe).

Pri podaní žiadosti o registráciu notárovi môže byť navrhovateľ zastúpený výlučne advokátom, notárom alebo fyzickou osobou, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená. Plnomocenstvo alebo iný dokument, podľa ktorého je zástupca navrhovateľa oprávnený konať v jeho mene, musí byť v elektronickej podobe prílohou registračnej žiadosti.

Ak navrhovateľ nemá vypracovanú dokumentáciu k registrácii, či už elektronický formulár určený na podávanie návrhu na zápis do obchodného registra alebo listiny, ktorého tvoria jeho prílohu (napr. dokumentáciu k založeniu spoločnosti ako zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva), môže požiadať notára o právnu pomoc s vypracovaním týchto listín a následne splnomocniť notára na vypracovanie registračnej žiadosti, ktorej prílohami sú už notárom vyhotovené podkladové listiny, návrhový formulár vypracovaný notárom a plnomocenstvo.

Ak sú splnené všetky zákonné podmienky pre vykonanie registrácie, notár osvedčí ich splnenie vo forme notárskej zápisnice a vykoná zápis údajov do obchodného registra, pričom súčasne zabezpečí uloženie listín do zbierky listín. Notár nie je viazaný žiadnou lehotou pri registrácii, avšak v prípade osobného podania registračnej žiadosti je predpoklad, že Vám notár vykoná zápis na počkanie. V prípade nedostatkov registračnej žiadosti, notár vyzve navrhovateľa na ich odstránenie v určenej lehote. Proti nevykonaniu zápisu nie je prípustný opravný prostriedok, čo však nebráni opätovnému podaniu návrhu na zápis notárovi (aj tomu istému) či registrovému súdu.

Na požiadanie navrhovateľa notár po registrácii vydá navrhovateľovi prvý výpis z obchodného registra bezodplatne.

Súdne poplatky sa pri registrácii notárom nevyberajú. Notárovi však v súvislosti registráciou patrí:

(i) odmena notára ako registrátora vo výške 38,- eur bez DPH (s účinnosťou od 01.01.2025 bude odmena notára ako registrátora pri prvom zápise akciovej spoločnosti do obchodného registra 263,- eur bez DPH, v ostatných prípadoch – pri prvozápise ostatných spoločností / družstva, pri zápise zmien zapísaných údajov, ako aj pri výmaze údajov z obchodného registra zostane odmena nezmenná vo výške 38,- eur bez DPH);
(ii) odmena notára za spísanie notárskej zápisnice, ktorou notár osvedčí splnenie podmienok na zápis do obchodného registra vo výške 66,- eur bez DPH (s účinnosťou od 01.01 2024 vo výške 100,- eur bez DPH); a
(iii) náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu (najmä odmena a náhrada hotových výdavkov uhradená Notárskej komore SR za prístup do Centrálneho informačného systému), ako aj náhradu za stratu času spolu cca vo výške 12,- eur bez DPH;

t.j. notárovi zaplatíte za registráciu prvozápisu spoločnosti s ručením obmedzeným do 31.12.2023 cca 116,- EUR bez DPH a od 01.01.2024 cca 150,- EUR bez DPH. Od 01.01.2025 zaplatíte za registráciu pri prvom zápise akciovej spoločnosti do obchodného registra cca
375,- eur bez DPH, v ostatných prípadoch – pri prvozápise ostatných spoločností / družstva, pri zápise zmien zapísaných údajov, ako aj pri výmaze údajov z obchodného registra cca 150,- EUR bez DPH. Keďže notári sú platcami DPH, k uvedeným poplatkom bude pripočítaná aktuálna DPH.

©2021 Valko & Volný, s. r. o.