Správne trestanie – postačuje „vypustenie“ skutku?

Najvyšší správny súd SR nám dal za pravdu, že pokiaľ Protimonopolný úrad SR začal správne konanie o uloženie pokuty za viacero porušení povinností podnikateľa počas inšpekcie, pričom každý z týchto skutkov by mohol sám o sebe predstavovať správny delikt, bolo povinnosťou úradu ukončiť správne konanie vo vzťahu ku každému takémuto skutku. Ak preto úrad dospel k záveru, že za…

Zásadné zmeny v oblasti whistleblowingu

Dňa 01.07.2023 nadobudla účinnosť časť novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tzv. zákona o whisteblowingu. Novelou bol najmä rozšírený okruh a ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti aj o osoby v obdobnom vzťahu k pracovnoprávnemu vzťahu (napr. o zmluvných partnerov, uchádzačov o zamestnanie, stážistov), zvýšená sadzba pokút udeľovaných Úradom na ochranu oznamovateľov, rozšírené povinnosti zamestnávateľov, na…

Zrušenie povinných príspevkov do umeleckých fondov

Dňa 01.07.2023 nadobudne účinnosť novela zákona o umeleckých fondoch, ktorou dochádza k zrušeniu povinných príspevkov príjemcov autorských odmien do umeleckých fondov. Znamená to, že napr. vydavatelia literárnych diel, ktorí autorom vyplácajú autorské odmeny, nebudú povinní autorom z ich odmeny zraziť príspevok vo výške 2% ich hrubej odmeny a odviesť ho do Literárneho fondu. V zmysle…

Nová glosa našich kolegov

V aktuálnom vydaní časopisu Súkromné právo bola publikovaná glosa našich kolegov Petry Janotovej a Michala Volného. Článok reaguje na súdne rozhodnutie súvisiace s konkurzom, v rámci ktorého bola – na základe v úverovej zmluve dojednaných záväzkov a ďalších nástrojov zabezpečujúcich pohľadávky banky – konštatovaná spriaznenosť financujúcej banky s úpadcom. Tento príspevok je našou snahou o vnesenie nového pohľadu na…