Veľký senát NS SR k podmienkam vydržania

Dňa 13.05.2024 bolo pod sp. zn. 1VCdo/1/2024 vydané v poradí 34. rozhodnutie veľkého senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s nasledovnou právnou vetou: „Právny titul je len jedným z dôkazov preukazujúcich dobromyseľnosť držiteľa a oprávnenosť držby, preto jeho nedostatok pre účely vydržania sám o sebe nemôže zapríčiniť neoprávnenosť držby. Rozhodujúcim vždy bude, či držiteľ konal poctivo, teda napr.…

Športové právo

Právne služby sa netýkajú vždy iba obchodných sporov a zložitých občianskoprávnych konaní. Sme radi, že naša advokátska kancelária zastupovaním triatlonového reprezentanta SR v disciplinárnom konaní pomohla zabezpečiť jeho štart na majstrovstvách Slovenska v kategórii elite, ktoré sa konali 25.05.2024 v Senci a takto prispela k dosiahnutiu jeho úspechu a pódiovému umiestneniu. Držíme palce v ďalšej…

Výpočet odstupného po skončení zmluvy o obchodnom zastúpení

Senát obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prijal dňa 29. februára 2024 uznesenie vo veci sp. zn. 4Obdo/50/2022, v ktorom riešil otázky ohľadom zmluvy o obchodnom zastúpení. Senát v uznesení k vzniku práva na odstupné prijal záver, že „za provízie, ktoré obchodný zástupca stráca, je potrebné považovať provízie, ktoré by obchodný zástupca hypoteticky získal z obchodov uzatvorených so zákazníkmi,…

Právnická firma roka 2024

Aj tento rok naša advokátska kancelária získala ocenenia v súťaži Právnická firma roka spoluorganizovanom časopisom Trend a spoločnosťou epravo.cz. Pre rok 2024 bola kancelária Valko & Volný vyhodnotená ako „veľmi odporúčaná kancelária“ v kategórii Reštrukturalizácia a insolvencia a ako „odporúčaná kancelária“ v kategóriách Sporová agenda a Pracovné právo. Vďaka za výbornú spoluprácu patrí celému tímu kancelárie, ako aj klientom!

Pozemkové spoločenstvá

Jednou z oblastí, ktorou sa naša advokátska kancelária zaoberá, je aj oblasť pozemkových spoločenstiev. Aj naša advokátska kancelária preto pred časom riešila problematické znenie § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, ktoré aj pre nás vyvolávalo nejasnosti v otázke, za koho má naša advokátska…

Trnavské právnické debaty

V piatok, dňa 22.03.2024, sa na Trnavskej univerzite, Právnickej fakulte, uskutočnila konferencia organizovaná v rámci Trnavských právnických debát. Témou konferencie bolo predbežné posúdenie sporu a prekvapivé súdne rozhodnutia. V rámci hlavného debatného panelu sa konferencie zúčastnil sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, JUDr. Robert Šorl, PhD., sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,  JUDr. Martina Valentová, sudca Mestského…

Zmeny v oblasti súdnych a správnych poplatkov

Od 01.04.2024 sa mení výška súdnych poplatkov a správnych poplatkov. K zmene dochádza na základe zákona č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. V rámci súdnych poplatkov sa napríklad mení výška súdneho poplatku za podanie žaloby, kedy sa doterajší minimálny a maximálny poplatok zo žaloby alebo z návrhu…

Zmena formulárov na podávanie návrhov na zápis údajov do obchodného registra

V nadväznosti na zmeny v oblasti zlúčenia, splynutia, rozdelenia a zmeny právnej formy spoločnosti a družstva na Slovensku došlo vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 19/2024 Z. z. k zmene formulárov na podávanie návrhov na zápis údajov do obchodného registra a k zmene zoznamu listín, ktoré je potrebné priložiť k formuláru na podávanie návrhu na zápis, údajov do obchodného…

Voľba právomoci českého súdu pri sporoch zo zmluvy medzi dvoma slovenskými subjektmi

Súdny dvor vo veci vedenej pod C-566/22 riešil situáciu, keď sa dva slovenské subjekty v zmluvách o pôžičke dohodli, že spory z nich bude riešiť český súd. Voľbu právomoci zahraničného súdu pritom slovenské subjekty vykonali bez toho, aby bol v ich vzťahoch prítomný iný cudzí prvok. V rozsudku z 08.02.2024 vyhodnotil Súdny dvor spornú dohodu o voľbe právomoci českého súdu ako prípustnú…