Správne trestanie – postačuje „vypustenie“ skutku?

Najvyšší správny súd SR nám dal za pravdu, že pokiaľ Protimonopolný úrad SR začal správne konanie o uloženie pokuty za viacero porušení povinností podnikateľa počas inšpekcie, pričom každý z týchto skutkov by mohol sám o sebe predstavovať správny delikt, bolo povinnosťou úradu ukončiť správne konanie vo vzťahu ku každému takémuto skutku. Ak preto úrad dospel k záveru, že za…

Náhrada trov konania o vyporiadanie BSM

Súdy pri vyporiadaní BSM náhradu trov konania zvyčajne nepriznávajú, keďže vychádzajú z rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR starého 50 rokov (R 42/1972). Toto rozhodnutie uvádza, že v konaní o vyporiadanie BSM neplatí zásada úspechu vo veci, pretože podiely BSM oboch účastníkov majú byť rovnaké. Avšak rozhodovanie súdov v súčasnosti  nie je jednotné, keďže súdy výnimočne náhradu trov konania o vyporiadanie BSM…

Zásadné zmeny v oblasti whistleblowingu

Dňa 01.07.2023 nadobudla účinnosť časť novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tzv. zákona o whisteblowingu. Novelou bol najmä rozšírený okruh a ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti aj o osoby v obdobnom vzťahu k pracovnoprávnemu vzťahu (napr. o zmluvných partnerov, uchádzačov o zamestnanie, stážistov), zvýšená sadzba pokút udeľovaných Úradom na ochranu oznamovateľov, rozšírené povinnosti zamestnávateľov, na…

Zrušenie povinných príspevkov do umeleckých fondov

Dňa 01.07.2023 nadobudne účinnosť novela zákona o umeleckých fondoch, ktorou dochádza k zrušeniu povinných príspevkov príjemcov autorských odmien do umeleckých fondov. Znamená to, že napr. vydavatelia literárnych diel, ktorí autorom vyplácajú autorské odmeny, nebudú povinní autorom z ich odmeny zraziť príspevok vo výške 2% ich hrubej odmeny a odviesť ho do Literárneho fondu. V zmysle…

Nová glosa našich kolegov

V aktuálnom vydaní časopisu Súkromné právo bola publikovaná glosa našich kolegov Petry Janotovej a Michala Volného. Článok reaguje na súdne rozhodnutie súvisiace s konkurzom, v rámci ktorého bola – na základe v úverovej zmluve dojednaných záväzkov a ďalších nástrojov zabezpečujúcich pohľadávky banky – konštatovaná spriaznenosť financujúcej banky s úpadcom. Tento príspevok je našou snahou o vnesenie nového pohľadu na…

Novinky v pracovnom práve – zmeny v náležitostiach pracovnej zmluvy

Novelou Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. novembra 2022, boli do pracovného práva zavedené viaceré podstatné zmeny, týkajúce sa tiež podmienok vzniku, trvania a skončenia pracovného pomeru. V súvislosti so vznikom pracovného pomeru došlo (okrem iného) k úprave náležitostí pracovnej zmluvy. Po novom platí, že pracovná zmluva musí povinne obsahovať len zákonom stanovené podstatné…

Vyporiadanie BSM v zahraničí

Nie je nezvyčajné, že manželia, ktorí sú slovenskými občanmi, riešia svoj rozvod v niektorej z krajín EÚ, kde aktuálne žijú. V niektorých cudzích právnych úpravách je bežné, že súdne konanie o rozvod manželstva je spojené aj s konaním o vyporiadanie BSM; súd v takomto prípade manželstvo rozvedie a tým istým rozhodnutím vysporiada aj majetkové vzťahy…

Novinka v rodinnom práve – zavedenie inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov

Novelou Civilného mimosporového poriadku a Zákona o rodine, schválenou dňa 4. októbra 2022, sa zavádza ďalší spôsob starostlivosti o dieťa rozvedených/odlúčených rodičov, a to spoločná osobná starostlivosť obidvoch rodičov. Tento nový inštitút má umožniť rodičom, ktorí spolu nežijú, dohodnúť sa o podmienkach starostlivosti o dieťa bez toho, aby im tieto podmienky určil súd. Jedná sa…

Keď osoba rozporuje svoj podpis na zmluve

Sú aj situácie, kedy určitá osoba rozporuje svoj podpis na zmluve. Na zmluve, ktorou sa strany, ktoré ju uzatvorili, predtým spravovali niekoľko rokov. V tomto prípade, ktorý advokátska kancelária Valko & Volný riešila, boli také zmluvy hneď dve. Náš klient, významná banková inštitúcia, si uplatnil pohľadávky vyplývajúce z takýchto zmlúv. A následne sa dozvedel, že…