Voľba právomoci českého súdu pri sporoch zo zmluvy medzi dvoma slovenskými subjektmi

Súdny dvor vo veci vedenej pod C-566/22 riešil situáciu, keď sa dva slovenské subjekty v zmluvách o pôžičke dohodli, že spory z nich bude riešiť český súd. Voľbu právomoci zahraničného súdu pritom slovenské subjekty vykonali bez toho, aby bol v ich vzťahoch prítomný iný cudzí prvok. V rozsudku z 08.02.2024 vyhodnotil Súdny dvor spornú dohodu o voľbe právomoci českého súdu ako prípustnú…

Legislatívne zmeny

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 19.12.2023 viacero legislatívnych zmien, týkajúcich sa verejných financií. Dotkli sa aj zákona o dani z príjmov, zákona o DPH či správnych a súdnych poplatkov. Na tomto mieste vyberáme a osobitne upozorňujeme na tieto: zvýšené možné maximum zdaniteľných príjmov pre zníženú sadzbu dane z príjmu (15 % namiesto 21 %) zo sumy 49.790,- Eur na sumu…

Nová webová stránka Ústavného súdu SR

Od 12.01.2024 má (zatiaľ v testovacom režime) Ústavný súd SR novú webovú stránku (www.ustavnysud.sk) , ktorá by mala byť vytvorená v súlade s Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb a webových sídiel verejnej správy vydaným Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. V prípade zistenia technických, formálnych či obsahových nedostatkov je možné ÚS SR informovať na mailovej adrese webmaster@ustavnysud.sk. Webová stránka…

Vyporiadanie BSM k akciám

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nesie so sebou množstvo situácií, ktoré nie sú zákonom špecificky upravené. Je preto potrebné prihliadať na rozhodovaciu prax súdov. Spôsob vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva k akciám je však nejednoznačný, nakoľko akcie ako cenné papiere jednak predstavujú majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti, na druhej strane zákon o cenných papieroch uvádza, že na cenné papiere sa vzťahujú…

Je udelenie plnej moci medzi členmi štatutárneho orgánu (ne)platné?

Podľa rozhodovacej praxe najvyšších súdnych autorít je neprípustné, aby v prípade, ak v mene právnickej osoby konajú spoločne najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu, títo udelili len jednému z nich generálnu (všeobecnú) plnú moc alebo plnú moc, rozsah ktorej je vymedzený iba druhom právnych úkonov. Takáto generálna plná moc medzi členmi štatutárneho orgánu je absolútne neplatná. Situácia je však…

Zmeny v oblasti zlúčenia, splynutia, rozdelenia a zmeny právnej formy spoločnosti na Slovensku

Dňa 01.03.2024 nadobudne účinnosť časť zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorá prináša zmeny najmä v oblastiach týkajúcich sa zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločnosti a zmeny jej právnej formy. Zákonom bude zároveň v celom rozsahu nahradená doterajšia úprava zlúčenia, splynutia, rozdelenia a zmeny právnej formy spoločnosti, ktorá bude vyňatá z Obchodného zákonníka. Doterajšiu zmluvu…

K § 59a Obchodného zákonníka

Podľa § 59a Obchodného zákonníka je účinnosť zmluvy uzatvorenej medzi akciovou spoločnosťou a jej spoločníkom alebo zakladateľom, na základe ktorej spoločnosť nadobúda majetok za protihodnotu vo výške najmenej 10 % hodnoty jej základného imania, viazaná na uloženie predmetnej zmluvy a znaleckého posudku určujúceho hodnotu jej predmetu do zbierky listín. V rámci odbornej verejnosti a aj súdnej praxe sa vyskytoval…

XII. Ročník medzinárodného sympózia Právo, obchod a ekonomika

Naša kolegyňa Petra Janotová sa minulý týždeň zúčastnila medzinárodného sympózia Právo, obchod a ekonomika organizovaného Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde dňa 26.10.2023 vystúpila s príspevkom týkajúcim sa rizika spriaznenosti bankového veriteľa v insolvenčných konaniach. Vítame možnosť diskusie na danom fóre so zástupcami bankového a iných sektorov o aktuálnych právnych otázkach.

Výročné stretnutie európskych advokátskych kancelárií IUSFUL

Už 20 rokov je naša kancelária súčasťou rodiny európskych advokátskych kancelárií IUSFUL. Od 5. do 7. októbra sa pri príležitosti tohto okrúhleho výročia uskutočnilo v Ľubľane stretnutie zástupcov všetkých členov. Vďaka tomuto podujatiu sme okrem prehĺbenia profesionálnych partnerstiev mali opäť možnosť neformálne stráviť čas so zahraničnými kolegami, ktorí sa počas existencie IUSFUL už stali našimi priateľmi.