Informácia o zmenách v štátnych príspevkoch pre zamestnávateľov

You are here:

Dňa 28.10.2020 vláda SR prijala uznesenie, ktorým zmenila niektoré podmienky príspevkov v rámci projektu „PRVÁ POMOC“ a zároveň predĺžila ich poskytovanie na obdobie do 31.3.2021.

Na základe schválených zmien sa v príspevkoch pre zamestnávateľov najmä rozširuje okruh zamestnávateľov, ktorí môžu o príspevky žiadať, ako aj okruh zamestnancov, na ktorých môžu zamestnávatelia príspevky žiadať. Ďalej sa príspevky zvyšujú, v určitých prípadoch sa skracuje doba povinného udržania pracovného miesta z 2 mesiacov na 1 mesiac a mení sa spôsob podávania žiadostí o poskytnutie príspevkov.

Účelom prehľadu nižšie je pomôcť Vám ľahko identifikovať, či a na aký príspevok by ste mohli mať ako zamestnávateľ nárok, a zároveň poskytnúť Vám odpovede na Vaše základné súvisiace otázky.

 

ZAKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠTÁTNYCH PRÍSPEVKOCH POSKYTOVANÝCH ZAMESTNÁVATEĽOM V SÚVISLOSTI S COVID-19 – PLATNÉ PRE PODPOROVANÉ OBDOBIA OD 1.10.2020 – „PRVÁ POMOC +“

  Opatrenie 1 Opatrenie 3A Opatrenie 3B
Ktorý zamestnávateľ môže žiadať príspevok? zamestnávateľ, ktorého prevádzka bola zatvorená alebo zakázaná na základe rozhodnutia štátu zamestnávateľ, ktorého prevádzka síce nebola zatvorená ani zakázaná na základe rozhodnutia štátu, ale napriek tomu bol mimoriadnou situáciou zasiahnutý zamestnávateľ, ktorého prevádzka síce nebola zatvorená ani zakázaná na základe rozhodnutia štátu, ale napriek tomu bol mimoriadnou situáciou zasiahnutý
Je podmienkou poskytnutia príspevku zatvorenie, resp. zákaz prevádzky? áno nie nie
Je podmienkou poskytnutia príspevku preukázanie poklesu tržieb? nie nie áno, minimálne 20% za podporovaný mesiac *
Na ktorého zamestnanca môže zamestnávateľ žiadať príspevok? na každého zamestnanca v pracovnom pomere, ktorý bol na prekážkach na každého zamestnanca v pracovnom pomere, ktorý bol na prekážkach na každého zamestnanca v pracovnom pomere, ktorý odpracoval alebo bol na prekážkach spolu aspoň 50% svojho fondu pracovného času
Aká je výška mesačného príspevku na zamestnanca? časť mzdových nákladov na zamestnanca vo výške 80% celkovej ceny práce zamestnanca za čas prekážok,
najviac 1.100,- EUR
časť mzdových nákladov na zamestnanca vo výške 80% celkovej ceny práce zamestnanca za čas prekážok,
najviac 1.100,- EUR
80% celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške paušálneho príspevku podľa poklesu tržieb nasledovne:
pokles od 20% do 39,99% – 270,- EUR
pokles od 40% do 59,99% – 450,- EUR
pokles od 60% do 79,99% – 630,- EUR
    pokles od 80%
– 810,- EUR
Je podmienkou, aby bol zamestnanec na prekážkach? ** áno, aspoň časť podporovaného obdobia áno, aspoň časť podporovaného obdobia nie
Aké sú ďalšie základné podmienky, ktoré musia byť vo vzťahu k zamestnancovi splnené? deň nástupu zamestnanca do práce musí byť najneskôr 2.9.2020 a ku dňu podania žiadosti o príspevok musí byť zamestnanec stále v pracovnom pomere a nesmie byť vo výpovednej dobe
Dokedy treba o príspevok požiadať? za október 2020 do 31.1.2021 a za nasledujúce podporované mesiace vždy do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola za príslušný podporovaný mesiac zamestnancovi vyplatená mzda
Ako treba o príspevok požiadať? formou elektronického podania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk
*Podporovaný mesiac, resp. podporované obdobie znamená v celom tomto prehľade kalendárny mesiac, za ktorý sa poskytuje príspevok. Spôsob výpočtu poklesu tržieb si zamestnávateľ vyberá z určených možnosti, pričom tento výber môže v rámci jednotlivých podporovaných mesiacov meniť.
**Prekážky znamenajú v celom tomto prehľade prekážky v práci na strane zamestnávateľa (§ 142 a § 250b ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov).

 

Prehľad uvedený vyššie obsahuje zhrnutie základných informácií o príspevkoch na podporu udržania zamestnanosti určených pre zamestnávateľov, tzn. príspevkov podľa opatrení 1, 3A a 3B v zmysle oznámenia o možnosti predkladania žiadostí, publikovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 1.11.2020. Tento prehľad neobsahuje úplný výpočet všetkých aplikovateľných podmienok, ktoré je potrebné na získanie príspevku splniť (napr. povinnosť udržať pracovné miesto).

Zdroj: Informácie zverejnené na webstránke www.pomahameludom.sk, stav ku dňu 1.11.2020.

©2021 Valko & Volný, s. r. o.