Prehľad nových legislatívnych opatrení prijatých dňa 22.04.2020

You are here:

JUDr. Marián Valko

Vážení klienti, vážení partneri,

dovoľujeme si Vás opäť v stručnosti informovať o prijatých legislatívnych opatreniach v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19.

Vzhľadom na pomerne veľké množstvo a podrobnú úpravu jednotlivých opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19, ktoré boli prijaté, uvádzame len podstatu prijatých zmien.

Nižšie Vám bližšie priblížime:

 1. opatrenia proti zániku podnikateľských subjektov (dočasná ochrana),
 2. odklad exekúcie fyzických osôb,
 3. zákaz zrušenia nájmu nehnuteľností prenajímateľom,
 4. opatrenia vo finančnej oblasti,
 5. opatrenia v oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia,
 6. opatrenia v oblasti školstva,
 7. opatrenia v oblastí sociálnych vecí a rodiny,
 8. opatrenia v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov,
 9. opatrenia v oblasti pôdohospodárstva,
 10. opatrenia v oblasti dopravy a výstavby.

Ak by ste mali v súvislosti s uvedenými opatreniami akékoľvek otázky, neváhajte nás, prosím, kedykoľvek kontaktovať.

 

1/ opatrenia proti zániku podnikateľských subjektov (dočasná ochrana)

Novelou zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19, schválenou dňa 22.04.2020 (ďalej aj „Novela zákona o mimoriadnych opatreniach“) boli prijaté nové opatrenia zamerané najmä na prechádzanie zániku podnikateľských subjektov, t.j. tzv. dočasná ochrana, ktorá bude podnikateľským subjektom poskytovaná na základe jedinej nimi podanej žiadosti. Poskytnutím dočasnej ochrany:

 • sa prerušujú konania o návrhu veriteľa podnikateľa na vyhlásenie konkurzu podanom po 12. marci 2020 ako aj konkurzné konania, v ktorých nebol vyhlásený konkurz a ktoré začali na základe návrhu veriteľa, podaného po 12. marci 2020,
 • sa neaplikuje povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzného konania zo strany podnikateľa ako dlžníka,
 • sa prerušujú exekučné konania začaté na majetok podnikateľa po 12. marci 2020,
 • nemožno začať výkon záložného práva na majetkové hodnoty ako podnik, časť podniku, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku,
 • sa zakazuje započítanie niektorých pohľadávok,
 • sa modifikujú pravidlá pre výpoveď a odstúpenie od zmluvy v súvislosti s termínom, kedy došlo k omeškaniu povinnosti,
 • sa pozastavuje plynutie premlčacích lehôt na uplatnenie práv voči podnikateľovi či nárokov z odporovateľných právnych úkonov,
 • sa zakazuje rozdeľovanie zisku alebo iných vlastných zdrojov podnikateľa a osobitné nakladanie s majetkovou podstatou podnikateľa, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie,
 • sa umožňuje, aby podnikateľ mohol hradiť novšie záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku pred staršími záväzkami,
 • sa neuplatňujú obmedzenia pri poskytovaní úveru či iného financovania cudzími zdrojmi zo strany spriaznených osôb (ustanovenia obchodného zákonníka o spoločnosti v kríze).

Poskytnutie dočasnej ochrany sa vzťahuje len na podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, pričom oprávnenie na podnikanie im vzniklo pred 12. marcom 2020 a zároveň sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia ochorenia COVID – 19.

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany sa bude podávať len prostredníctvom formulára, ktorý pripraví a zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Na schválenie žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany sú príslušné okresné súdy podľa sídla (miesta podnikania) podnikateľa.

 

2/ Odklad exekúcií fyzických osôb

Novela zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19, schválená dňa 22.04.2020, taktiež upravuje odklad exekúcie fyzických osôb, a to na obdobie šiestich mesiacov, najdlhšie však do 1. decembra 2020. O odklad exekúcie je potrebné požiadať, pričom súčasťou žiadosti musí byť aj vyhlásenie o poklese príjmov povinného v dôsledku šírenia ochorenia COVID – 19 a vyhlásenie o majetku.

 

3/ Zákaz zrušenia nájmu nehnuteľností prenajímateľom

Novela zákona o mimoriadnych opatreniach upravuje aj zákaz jednostranného zrušenia nájmu nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru zo strany prenajímateľa,. Zákaz platí až do 31. decembra 2020. Predmetný zákaz sa vzťahuje výlučne na dôvod omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, avšak len prípade, ak je omeškanie spôsobené dôsledkom šírenia ochorenia COVID -19.

 

4/ opatrenia vo finančnej oblasti

Novelou zákona č. 67/2020 Z. z., o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19, schválenou dňa 22.04.2020 boli prijaté nové opatrenia vo finančnej oblasti s cieľom zamedziť a zmierniť negatívne finančné následky šírenia ochorenia COVID – 19, tak na podnikateľov ako i fyzické osoby.

Prijaté opatrenia:

 • prerušenie daňových kontrol a daňových konaní začatých tak pred, ako aj počas krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID – 19, a to na základe žiadosti daňového subjektu (v daňových konaniach/kontrolách, ktoré boli ex lege prerušené v zmysle zákona č. 67/2020 Z. z. do účinnosti tejto novely, je taktiež potrebné podať žiadosť o prerušenie, inak sa v nich bude pokračovať),
 • určenie spôsobu vyplácania preplatkov z dani z príjmov,
 • odklad preddavkov na daň z motorových vozidiel splatných počnúc mesiacom apríl 2020 až do lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel,
 • odpustenie platenia preddavkov na daň z príjmu za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom takýto spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatných v mesiaci máj 2020 (neplatenie preddavkov je potrebné uplatniť predložením vyhlásenia o splnení podmienok na odpustenie platenia správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov),
 • úprava podmienok uplatňovania odpočtu daňovej straty,
 • úprava podmienok vrátenia nadmerného odpočtu týkajúceho sa colných nedoplatkov a nedoplatkov na povinných odvodoch poistného,
 • úprava podmienok uplatnenia zvýhodnenej sadzby spotrebnej dane z minerálneho oleja,
 • úprava zverejňovania daňových subjektov v zoznamoch neplatičov týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty počas obdobia pandémie COVID – 19,
 • predlženie lehôt na podanie priznania k niektorých miestnym daniam a lehôt na splnenie niektorých oznamovacích povinností v oblastní miestnych daní a miestnych poplatkov,
 • predĺženie lehoty na splnenie oznamovacích povinnosti týkajúcich sa registračných pokladníc (e-kasy),
 • odloženie vymáhania nedoplatkov v colnom exekučnom konaní,
 • zánik zodpovednosti za colný priestupok alebo colný delikt spôsobený výlučne z dôvodu negatívnych následkov pandémie COVID – 19,
 • predĺženie lehoty pre splatnosť nákladov vzniknutých v súvislosti s presadzovaním práv duševného vlastníctva k tovaru nachádzajúcom a na domácom trhu colnými orgánmi,
 • úprava podmienok uzatvorenia novej dohody o splátkach medzi správcom štátu a osobou, voči ktorej má štát peňažnú pohľadávku, v prípade ako sa dlh v pôvodnej dohode o splátkach stal splatných z dôvodu negatívnych následkov pandémie COVID – 19.

 

5/ opatrenia v oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia

Zákonom schváleným dňa 22.04.2020 boli prijaté nové opatrenia v podobe novelizácie viacerých zákonov v oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia, týkajúce sa najmä odpustenia platenia niektorých príspevkov či poplatkov Opatrenia sa dotýkajú zákona o sociálnom poistení, zákona o službách zamestnanosti, zákona o povinnom dôchodkovom sporení a zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Prijaté opatrenia:

 • odpustenie platenia poistného na nemocenské poistenie/dôchodkové poistenie/povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie/príspevkov na starobné doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ sa svojich zamestnancov, resp. samostatne zárobkovo činné osoby za mesiac apríl 2020, a to v prípade povinne uzatvorenej prevádzky v mesiaci apríl 2020 na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, najmenej na 15 dní. Uzatvorenie prevádzky je potrebné preukázať čestným prehlásením, ktoré sa predloží Sociálnej poisťovni najneskôr do ôsmeho dňa mesiaca máj 2020,
 • úprava podmienok na poskytnutie príspevku na projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením krízovej situácie.

 

6/ opatrenia v oblasti školstva

Zákonom schváleným dňa 22.04.2020 boli prijaté nové opatrenia v podobe novelizácie viacerých zákonov v oblasti regionálneho a vysokého školstva s cieľom umožnenia výučby, výkonu skúšok či činnosti orgánov škôl formou online prenosu Opatrenia sa dotýkajú najmä zákona o vysokých školách, školského zákona, zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve či zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja.

Prijaté opatrenia sa zameriavajú najmä na možnosť aplikovania prezenčnej metódy tak, aby bola akceptovaná aj elektronická komunikácia (napr. online prenos pri výkone štátnych skúšok, rigoróznych skúšok, habilitačných prednášok a inauguračných prednášok), ďalej na denné štúdium v distančnej forme, možnosť mimoriadneho predĺženia štúdia, činnosť kolektívnych orgánov vysokých škôl (funkčné obdobia, elektronické rokovania, videokonferencie) ako aj zabezpečenie elektronickej verzie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov.

 

7/ opatrenia v oblastí sociálnych vecí a rodiny

Zákonom schváleným dňa 22.04.2020 boli prijaté nové opatrenia v podobe novelizácie viacerých zákonov v oblasti sociálnych vecí a rodiny, ktoré udeľujú právomoc vláde Slovenskej republiky počas krízovej situácie upraviť nariadením, resp. formou vykonávacieho predpisu niektoré otázky doteraz upravené len v zákonoch. Účelom opatrení je utvoriť právne podmienky na operatívne reagovanie vlády Slovenskej republiky na stále sa vyvíjajúcu situáciu v dôsledku šírenia COVID -19 s cieľom minimalizovať negatívne dopady na verejnosť.

Opatrenia sa dotýkajú zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, zákona o sociálnych službách a zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Prijaté opatrenia oprávňujú vládu Slovenskej republiky počas krízovej situácie upraviť nariadením, resp. formou vykonávacieho najmä nasledovné otázky upravené vo vyššie uvedených zákonoch, a to predĺženie, skrátenie, odpustenie zmeškania alebo spočívanie lehôt, účel, rozsah, podmienky a spôsob poskytovania sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, poskytovania dotácii na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti, podmienky vykonávania opatrení, metód, techník a postupov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí ako aj podmienky poskytovania sociálnych služieb (opatrovateľských služieb) a podmienky spolufinancovania pobytových sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi.

 

8/ opatrenia v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov

Novelou zákona č. 112/2018 Z. z. sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch schválenou dňa 22.04.2020 boli prijaté opatrenia týkajúce sa najmä podmienok získavania štatútu registrovaného sociálneho podniku (podnik zamestnávajúci ľudí s postihnutím, resp. znevýhodnené alebo zraniteľné osoby) ako aj zavedenia alternatívnych spôsobov plnenia niektorých povinností registrovaného sociálneho podniku (použitím elektronických prostriedkov) či predĺženia lehôt na vykonanie niektorých povinností.

 

9/ opatrenia v oblasti pôdohospodárstva

Novelou zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách schválenou dňa 22.04.2020 boli prijaté opatrenia najmä na predídenie zhromažďovania sa veľkého počtu členov pozemkových spoločenstiev, a tým predídeniu ohrozenia verejného zdravia. Opatrenia sa zameriavajú najmä na dočasné prenesenie rozhodovacích právomocí na výbor resp. dočasnú dozornú radu a na dočasné pozastavenie ukladania sankcií pozemkovým spoločenstvám za nezvolanie valného zhromaždenia aspoň raz za rok a nesplnenie povinnosti zvoliť výbor alebo dozornú radu v súlade s ich volebným obdobím.

 

10/ opatrenia v oblasti dopravy a výstavby

Zákonom schváleným dňa 22.04.2020 boli prijaté nové opatrenia v podobe novelizácie viacerých zákonov v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19 s cieľom zmierniť negatívne dopady na oblasť cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy, výstavby, bytovej politiky a cestovného ruchu. Opatrenia sa dotýkajú stavebného zákona, leteckého zákona, zákona o vnútrozemskej plavbe, zákona o autoškolách, zákona o energetickej hospodárnosti budov, zákona o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov, zákona o dráhach, zákona o doprave na dráhach, zákona o podpore cestovného ruchu, zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákona o štátnom fonde rozvoja bývania, zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Opatrenia sa zameriavajú najmä na predĺženie lehôt na vydanie rozhodnutí a vykonanie niektorých úkonov zo strany stavebných úradov v stavebných konaniach a vyvlastňovacích orgánov v konaniach o vyvlastňovaní pozemkov, na prerušenie plynutia lehôt na splnenie niektorých povinnosti vo verejnej lodnej doprave, na obmedzenie podávania žiadostí o prijímanie žiadostí o schválenie, vydanie alebo udelenie niektorých dokladov a v nadväznosti na to predĺženie platnosti niektorých dokladov v oblasti civilného letectva, cestnej dopravy, lodnej dopravy, osvedčenia o evidencii vozidla časť I., dokladov vodičov nákladných vozidiel a autobusov, rušňovodičov či inštruktorov autoškôl ako aj predĺženie lehôt na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly, na predĺženie platnosti emisnej kontroly či technickej kontroly vozidla, na poskytovanie dotácie organizáciám cestovného ruchu, na podmienky poskytovania príspevku na zateplenie rodinného domu či na zmiernenie podmienok poskytovanie príspevkov v civilnom letectve.

V súvislosti s prijatými opatreniami si Vás rovnako dovoľujeme informovať, že Úrad verejného zdravotníctva SR v rámci uvoľňovania niektorých opatrení zverejnil usmernenie pre otváranie prevádzok, účinné od 22.04.2020, ktoré môžete nájsť na nasledovnom linku:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/22_04_2020_otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR.pdf

ako aj usmernenie týkajúce sa nosenia rúšok, účinné od 21.04.2020, ktoré môžete nájsť na nasledovnom linku:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_pre_nosenie_rusok.pdf

©2021 Valko & Volný, s. r. o.