Prehľad nových legislatívnych opatrení účinných od 17.06.2020

You are here:

JUDr. Marián Valko

Vážení klienti, vážení partneri,

dovoľujeme si Vás opäť v stručnosti informovať o prijatých legislatívnych opatreniach v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19.

Vzhľadom na pomerne veľké množstvo a podrobnú úpravu jednotlivých opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktoré boli prijaté, uvádzame len podstatu vybraných prijatých zmien.

Nižšie Vám bližšie priblížime:

  1. poskytovanie dotácie na úhradu nájomného počas obdobia sťaženého užívania nájmu;
  2. hradenie nájomného za obdobie sťaženého užívania nájmu, na ktoré sa dotácia nevzťahuje;
  3. možnosť zmeny spôsobu plnenia povinností povinného určených vykonateľným súdnym rozhodnutím voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou;
  4. vymedzenie pojmov „dlžník“ a „malý podnikateľ“ na účely opatrení v oblasti odkladu splácania úveru poskytnutého malému zamestnávateľovi a inému podnikateľovi fyzickej osobe;
  5. predĺženie lehoty na predloženie správy o činnosti spoločenstva vlastníkov/správcu bytov a nebytových priestorov a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia;
  6. predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú, ktorý sa má skončiť alebo skončil v čase mimoriadnej situácie.

Ak by ste mali v súvislosti s uvedenými opatreniami akékoľvek otázky, neváhajte nás, prosím, kedykoľvek kontaktovať.

 

1/ Poskytovanie dotácie na úhradu nájomného počas obdobia sťaženého užívania nájmu

Novelou zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID -19, účinnou dňa 17.06.2020 (ďalej aj „Novela“), boli prijaté nové opatrenia zamerané najmä na poskytnutie dotácie nájomcovi na úhradu nájomného prenajímateľovi.

Podnikateľ, ktorého užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej len „Sťažené užívanie“) môže požiadať o dotáciu na úhradu nájomného. Dotácia sa poskytuje v podobe peňažného plnenia, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa nájomnej zmluvy, podnájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy uzavretej podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah s nájomcom, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať predmet nájmu najneskôr od 1. februára 2020 (ďalej len „Dotácia“).

Dotácia sa vzťahuje na predmet nájmu, ktorým je:

  • trhové miesto alebo
  • miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov.

Výška dotácie:

Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola nájomcovi poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom (obsahujúcej aj zrieknutie sa plnenia z Dotácie nájomcom v prospech prenajímateľa). Dotácia však nesmie presiahnuť 50 % nájomného za obdobie Sťaženého užívania. Ak je prenajímateľom správca majetku štátu nájomné sa znižuje na polovicu.

Ak nájomca nájomné za celé obdobie alebo časť obdobia Sťaženého užívania už uhradil, Dotáciu na nájomné možno poskytnúť za rovnako dlhé obdobie, ako bolo obdobie Sťaženého užívania, a to vo výške poskytnutej zľavy z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom (obsahujúcej aj zrieknutie sa plnenia z Dotácie nájomcom v prospech prenajímateľa), najviac však vo výške 50 % nájomného.

Na účely poskytnutia Dotácie sa do výšky nájomného za obdobie Sťaženého užívania nezapočítavajú:

  • úhrady za plnenia spojené s nájmom;
  • obratová zložka, ak sa nájomné určuje podľa obratu.

V prípade, ak výšku úhrady za plnenie spojené s nájmom nie je možné oddeliť od výšky nájomného, výška úhrady za plnenie spojené s nájmom predstavuje 5% z nájomného.

Žiadosť o poskytnutie Dotácie:

Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi (podnikateľovi) len na základe elektronickej žiadosti prenajímateľa (fyzickej alebo právnickej osoby bez ohľadu na to či je podnikateľ alebo nepodnikateľ), ktorú prenajímateľ podáva v mene nájomcu a na vlastný účet. Formulár žiadosti bude zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. V prípade, ak formulár žiadosti obsahuje autorizované podpisy, tak nájomcu ako aj prenajímateľa, tento nahrádza vyššie uvedenú dohodu nájomcu a prenajímateľa o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z Dotácie nájomcom v prospech prenajímateľa. Predpokladaný termín spustenia podávania žiadostí je stanovený na 24.6.2020 a to prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Podrobnejšie informácie ohľadom harmonogramu podávania žiadostí môžete nájsť na nasledovnej  stránke Ministerstva hospodárstva SR: https://www.mhsr.sk/koronavirus/dotacia-na-najomne-uvodna-informacia.

V prípade schválenia žiadosti o Dotáciu sa táto poukáže prenajímateľovi.

 

2/ hradenie nájomného za obdobie Sťaženého užívania nájmu, na ktoré sa Dotácia nevzťahuje

Novela zároveň upravuje spôsob hradenia nájomného za obdobie Sťaženého užívania nájmu, v prípadoch na ktoré sa Dotácia nevzťahuje.

Zvyšok nájomného, za obdobie Sťaženého užívania, na ktoré sa nevzťahuje Dotácia môže nájomca uhradiť v splátkach. Počet splátok nesmie presiahnuť 48, pričom musí ísť o rovnaké mesačné splátky. Splátky sú splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením COVID – 19. Na inej lehote splatnosti sa môžu prenajímateľ a nájomca dohodnúť.

Ak nájomcovi nebola Dotácia za obdobie Sťaženého užívania poskytnutá vôbec, nakoľko sa prenajímateľ s nájomcom nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného, nájomca môže celé nájomné za obdobie Sťaženého užívania uhradiť v splátkach. Pre počet a splatnosť splátok platia podmienky uvedené v odseku 2 tohto bodu.

Ak nájomca celé nájomné za obdobie Sťaženého užívania už uhradil, môže v splátkach uhradiť nájomné za rovnako dlhé obdobie ako bolo Sťažené užívanie. Pre počet a splatnosť splátok platia podmienky uvedené v odseku 2 tohto bodu.

Počas plnenia splátok prenajímateľ, resp. jeho právny nástupca nie je oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné dohodnuté pred 1. februárom 2020.

 

3/ Možnosť zmeny spôsobu plnenia povinností povinného určených vykonateľným súdnym rozhodnutím voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou

Na účel udržania prevádzky podniku bola Novelou zároveň upravená možnosť zmeny spôsobu plnenia povinností povinného určených vykonateľným súdnym rozhodnutím voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou, za splnenia nižšie uvedených podmienok.

Ak podľa vykonateľného súdneho rozhodnutia má niekto voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou (k podnikateľovi pod dočasnou ochranou viď náš „Prehlaď nových legislatívnych opatrení prijatých dňa 22.04.2019 v súvislosti COVID -19“) nepeňažnú povinnosť niečo dať, niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo znášať a túto povinnosť bez vážnych dôvodov nesplní, podnikateľ pod dočasnou ochranou môže podať návrh na súd, aby povinného zaviazal na úradu primeraného zadosťučinenia v peniazoch.

O primeranom zadosťučinení v peniazoch rozhoduje súd, ktorý vo veci rozhodoval v prvom stupni.

Primerané zadosťučinenie možno priznať až do výšky 10 % čistého obratu podnikateľa pod dočasnou ochranou za predchádzajúce účtovné obdobie.

Ak je povinným právnická osoba, možno požadovať zaplatenie primeraného zadosťučinenia spoločne a nerozdielne od právnickej osoby a od členov štatutárneho orgánu právnickej osoby. Právoplatné rozhodnutie súdu o primeranom zadosťučinení je zároveň rozhodnutím o vylúčení, v zmysle ktorého fyzická osoba nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve.

 

4/ Vymedzenie pojmov „dlžník“  a „malý podnikateľ“ na účely opatrení v oblasti odkladu splácania úveru poskytnutého malému zamestnávateľovi a inému podnikateľovi fyzickej osobe

Novelou zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej aj „Novela vo finančnej oblasti“), účinnou dňa 17.06.2020 sa na účely opatrení v oblasti odkladu splácania úveru poskytnutého malému zamestnávateľovi a inému podnikateľovi fyzickej osobe upresnil pojem „dlžník“ a „malý podnikateľ“.

Dlžníkom sa rozumie malý podnikateľ alebo iný podnikateľ – fyzická osoba, voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve; malým podnikateľom sa rozumie podnikateľ, ktorý k 31. decembru roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa podáva žiadosť o odklad splácania úveru, zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 000 000 eur alebo celková suma majetku nepresahuje 43 000 000 eur.

 

5/ Predĺženie lehoty na predloženie správy o činnosti spoločenstva vlastníkov/správcu bytov a nebytových priestorov a vyúčtovaniepoužitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia

Novelou vo finančnej oblasti sa zároveň predĺžila lehota na predloženie správy o činnosti spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove alebo správcu za predchádzajúci, rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a na vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory, až do 31. júla 2020. Podmienkou predĺženia lehoty však je, že nesplnenie vyššie uvedených povinností spoločenstva vlastníkov/správcu bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove v lehote do 31. mája bolo spôsobené negatívnymi následkami pandémie.

 

6/ Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú, ktorý sa má skončiť alebo skončil v čase mimoriadnej situácie

Novelou zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce (ďalej aj „Zákonník práce“), účinnou dňa 17.06.2020 sa na účely udržania zamestnanosti s cieľom zamedzenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 umožňuje predĺžiť, resp. opätovne dohodnúť pracovný pomer na dobu určitú aj v prípadoch, keď‘ nie sú splnené podmienky v zmysle Zákonníka práce.

Pracovný pomer na určitú dobuktorý sa má skončiť uplynutím dohodnutej doby v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého zároveň nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie (pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky, pričom v rámci dvoch rokov ho možno predĺžiť najviac dvakrát), je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok.

Pracovný pomer na určitú dobuktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého zároveň nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie (pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky, pričom v rámci dvoch rokov ho možno opätovne dohodnúť najviac dvakrát), je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.

Zamestnávateľ je povinný vyššie uvedené predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas.

©2021 Valko & Volný, s. r. o.