Prehľad nových legislatívnych opatrení v období 13.05.2020 – 22.05.2020

You are here:

JUDr. Marián Valko

Vážení klienti, vážení partneri,

dovoľujeme si Vás opäť v stručnosti informovať o prijatých legislatívnych opatreniach v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19.

Vzhľadom na pomerne veľké množstvo a podrobnú úpravu jednotlivých opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktoré boli prijaté, uvádzame len podstatu vybraných prijatých zmien.

Nižšie Vám bližšie priblížime:

 1. poskytovanie záruk za bankové úvery;
 2. podmienky poskytovania úverov na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19 malému zamestnávateľovi, ktorý je malým alebo stredným podnikom (COVID úver);
 3. pokračovanie v konaniach týkajúcich sa porušenia finančnej disciplíny, ktoré boli z dôvodu COVID-19 prerušené;
 4. pozastavenie zvyšovania stravného a náhrad za používanie motorových vozidiel v prípade pracovných ciest;
 5. možnosť absolvovania povinnej izolácie (karantény) v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie;
 6. zmeny podmienok poskytovania príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“ zamestnávateľom;
 7. zmenu splatnosti poistného na sociálne poistenie;
 8. spresnenie spôsobu určenia poklesu tržieb na účely získania príspevku na náhradu straty príjmu z podnikania a z inej samotnej zárobkovej činnosti z titulu poklesu tržieb.

Ak by ste mali v súvislosti s uvedenými opatreniami akékoľvek otázky, neváhajte nás, prosím, kedykoľvek kontaktovať.

 

1/ poskytovanie záruk za bankové úvery

Novelou zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, schválenou dňa 13.05.2020, boli prijaté nové opatrenia zamerané najmä na poskytovanie finančnej pomoci prostredníctvom záruk za úvery poskytnuté komerčnými bankami a pobočkami zahraničných bánk (ďalej každá z nich aj „banka“) malým, stredným aj veľkým podnikom (ďalej každý z nich aj „podnik“).

Finančná pomoc sa poskytuje vo forme:

 • záruky za úver poskytnutý podniku bankou; alebo
 • odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý podniku bankou.

Poskytovateľmi finančnej pomoci podľa predchádzajúceho odseku sú Exportno-importná banka Slovenskej republiky (ďalej aj „Eximbanka“) a fondy spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s

Požiadať o poskytnutie záruky môže podnik:

 • ktorý nie je agentúrou dočasného zamestnávania, resp. osobou, ktorá má oprávnenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu;
 • ktorý nemá dlh na poistnom na sociálne poistenie voči Sociálnej poisťovni a/alebo povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie viac ako 90 dní po lehote splatnosti;
 • ktorý nemá dlh na poistnom na zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni viac ako 90 dní po lehote splatnosti;
 • voči ktorému nebolo začaté konkurzné konanie, resp. reštrukturalizačné konanie;
 • a ktorý spĺňa ďalšie podmienky určené bankou.

Poplatok za záruku za úver poskytnutý bankou možno podniku odpustiť.

Podmienkou odpustenia je, že podnik počas obdobia určeného v zmluve o úvere uzatvorenej s bankou udrží úroveň zamestnanosti stanovenú v tejto zmluve o úvere.

 

2/ podmienky poskytovania úverov na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19 malému zamestnávateľovi, ktorý je malým alebo stredným podnikom (COVID úver)

Slovenská záručná a rozvojová banka (ďalej aj „SZRB banka“) a Eximbanka zverejnili podmienky poskytovania Prevádzkového úveru PODNIKATEĽ 2020 na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti malému zamestnávateľovi, ktorý je malým alebo stredným podnikom (ďalej aj „MSP“).

Základné podmienky SZRB banky a Eximbanky:

 • výška úveru nesmie presiahnuť 50 % celkového obratu MSP za rok 2019;
 • podnikateľ musí vykonávať činnosť minimálne jedno resp. dve účelné účtovné obdobia pred podaním žiadosti o COVID úver;
 • SZRB banka bude poskytovať úvery od 10.000 € do 350.000 €;
 • Eximbanka bude poskytovať úvery od 100.000 € do 500.000 €;
 • doba splatnosti úveru bude 3 roky;
 • odklad splácania istiny a úrokov bude 1 rok, pričom úver sa bude splácať počas zostávajúcich 24 mesiacov;
 • výška individuálnej záruky 80 % zostatku istiny úveru;
 • úroková sadzba úveru bude 4,00 % p. a. ako pevne fixovaná sadzba na celé obdobie splatnosti úveru;
 • bonifikovať sa bude celá úroková sadzba (pôjde teda o bezúročný úver, za splnenia podmienok); a
 • bonifikácia úroku sa začne vyplácať až po uplynutí ročného odkladu úveru, ak MSP:
  1. počas tohto ročného odkladu úveru udrží zamestnanosť,
  2. po uplynutí ročného odkladu nebude mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych a zdravotných odvodoch.

Presné znenie podmienok pre poskytovanie COVID úveru SZRB bankou, vrátane sadzobníkov a úrokových sadzieb môžete nájsť na nasledovnej stránke https://www.szrb.sk/sk/novinky/span-classtext-redprevadzkovy-uver-podnikatek-2020span/

Presné znenie podmienok pre poskytovanie COVID úveru Eximbankou, vrátane sadzobníkov a úrokových sadzieb môžete nájsť na nasledovnej stránke https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/uver-na-podporu-udrzania-prevadzky-covid-uver.html?page_id=219621

 

3/ pokračovanie v konaniach týkajúcich sa porušenia finančnej disciplíny, ktoré boli z dôvodu COVID-19 prerušené

V konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny:

 • ktoré začali pred obdobím pandémie COVID-19 a boli z dôvodu pandémie COVID-19 prerušené, sa opäť pokračuje od 21.05.2020, a to aj v prípade, ak obdobie pandémie neskončí do 20. mája 2020;
 • ktoré boli prerušené pred obdobím pandémie COVID-19 a prerušenie trvalo ku dňu začatia pandémie COVID-19, sa opäť pokračuje od 21.05.2020, ak netrvajú dôvody, pre ktoré sa takéto konania prerušili;
 • a ktoré začali počas obdobia pandémie COVID-19 a boli z dôvodu pandémie COVID-19 prerušené zostávajú prerušené do 20. mája 2020.

 

4/ pozastavenie zvyšovania stravného a náhrad za používanie motorových vozidiel v prípade pracovných ciest

Novelou zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o cestovných náhradách“), schválenou dňa 13.05.2020, bolo pozastavené uplatňovanie § 8 Zákona o cestovných náhradách o zvyšovaní súm stravného a súm základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel v prípade pracovných ciest, a to až do 31.12.2021. Do uvedeného dátumu sa teda majú uplatňovať sumy podľa v súčasnosti platných opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

5/ možnosť absolvovania povinnej izolácie (karantény) v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schválenou dňa 15.05.2020 (ďalej aj „Novela zákona o ochrane verejného zdravia“) sa zavádza možnosť pre fyzické osoby, aby absolvovali nariadenú povinnú izoláciu (karanténu) v domácom prostredí, a to namiesto jej absolvovania v zdravotníckom alebo inom určenom zariadení.

Možnosť absolvovania nariadenej izolácie (karantény) v domácom prostredí je viazaná na monitorovanie fyzickej osoby prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorej prevádzkovateľom je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, a podlieha podmienkam bližšie určeným v Novele zákona o ochrane verejného zdravia.

 

6/ zmeny podmienok poskytovania príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“ zamestnávateľom

S účinnosťou od 14.05.2020 a od 17.05.2020 došlo v podmienkach pre poskytovanie príspevkov zamestnávateľom v rámci projektu „PRVÁ POMOC“ (ďalej aj „Projekt“) k zmenám. V rámci Projektu, bola doplnená podmienka, podľa ktorej môže zamestnávateľ o poskytnutie príspevku podľa opatrení 1, 3A a 3B Projektu (ďalej aj „Príspevok“) žiadať len na zamestnancov, ktorí sú ku dňu podania žiadosti o Príspevok v pracovnom pomere.

Z doplnenej podmienky podľa predchádzajúceho odseku vyplýva, že zamestnávatelia už nie sú oprávnení žiadať o Príspevok na zamestnancov, ktorým skončil pracovný pomer napr. v skúšobnej dobe alebo uplynutím doby (v prípade pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú) pred dňom podania žiadosti o Príspevok.

Zároveň bola v rámci Projektu doplnená tiež podmienka, že mesačná výška Príspevku podľa opatrenia 3B Projektu je 80 % hrubej mesačnej mzdy zamestnanca, najviac však vo výške stanoveného paušálneho príspevku podľa poklesu tržieb v zmysle tabuľky k opatreniu 3B Projektu. Zavedenie uvedeného limitu 80 % hrubej mesačnej mzdy môže znamenať zníženie Príspevku podľa opatrenia 3B Projektu na niektoré skupiny zamestnancov.

 

7/ zmena splatnosti poistného na sociálne poistenie

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 došlo s účinnosti ku dňu 22.5.2020 (ďalej aj „Nariadenie 1“) k zmenám splatnosti poistného na sociálne poistenie.

V zmysle predmetného Nariadenia 1 sa odklad odvedenia poistného na sociálne poistenie pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za obdobie marec 2020 a za obdobie máj 2020posúva do 31. decembra 2020, t.j. je splatné do 31.12.2020.

Odklad platí len pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) určený podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v platnom znení za obdobie marec 2020, resp. za obdobie máj 2020 o 40 % a viac.

 

8/ spresnenie spôsobu určenia poklesu tržieb na účely získania príspevku na náhradu straty príjmu z podnikania a z inej samotnej zárobkovej činnosti z titulu poklesu tržieb

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 132/2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z.z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti (ďalej aj „Nariadenie 2“) došlo s účinnosťou ku dňu 22.5.2020 k spresneniu spôsobu určenia poklesu tržieb na účely získania príspevku na náhradu straty príjmu z podnikania a z inej samotnej zárobkovej činnosti z titulu poklesu tržieb.

V zmysle uvedeného Nariadenia 2 sa na účely zistenia poklesu tržieb (čistý obrat, príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti) za tržby nepovažuje plnenie poskytované v rámci projektov na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní. Ide o plnenie poskytované v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

©2021 Valko & Volný, s. r. o.