Prehľad nových legislatívnych opatrení v súvislosti s Covid-19

You are here:

Vážení klienti, vážení partneri,

dovoľujeme si Vás opäť v stručnosti informovať o nových legislatívnych opatreniach, navrhovaných, resp. prijatých v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19.

Vzhľadom na pomerne veľké množstvo a podrobnú úpravu jednotlivých opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktoré sú navrhované, resp. boli prijaté, uvádzame len podstatu vybraných zmien. 

Nižšie Vám bližšie priblížime:

 1. návrh na oslobodenie plnení poskytovaných v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní od dane z príjmu;
 2. vyhlásenie núdzového stavu;
 3. opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok;
 4. opatrenia týkajúce sa vstupu osôb na územie Slovenskej republiky;
 5. opatrenia týkajúce sa prevádzkovateľov zariadení;
 6. opatrenia týkajúce sa hromadných podujatí;
 7. podmienky nároku na pandemické ošetrovné v školskom roku 2020/2021.

Ak by ste mali v súvislosti s uvedenými opatreniami akékoľvek otázky, neváhajte nás, prosím, kedykoľvek kontaktovať.

 

1/ Návrh na oslobodenie plnení poskytovaných v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní od dane z príjmu

Vláda Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republikynávrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmovktorá oslobodzuje od dane z príjmu plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia vírusového ochorenia COVID 19 (ďalej aj „Návrh novely“).

Návrh novely obsahuje ustanovenia, ktoré jednoznačne určujú, že plnenia, ktoré budú štátom poskytnuté zamestnávateľovi, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v dôsledku COVID – 19, budú od dane z príjmu oslobodené.

V zmysle navrhovaných prechodných ustanovení by sa tieto ustanovenia mali uplatniť už pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2020, t. j. zamestnávatelia budú môcť uvedené oslobodenie využiť aj na plnenia, ktoré prijali v priebehu roka 2020 v rámci opatrení na zamedzenie nepriaznivých vplyvov pandémie ochorenia COVID-19.

V súvislosti s oslobodením uvedených plnení bude potrebné z daňových výdavkov vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane. 

Návrh novely zatiaľ nebol schválený.

 

2/ Vyhlásenie núdzového stavu

Vláda Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 227/2002 Z. z. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, vyhlásila núdzový stav s účinnosťou ku dňu 01.10.2020, a to na obdobie 45 dní.

V čase núdzového stavu možno zo strany štátu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu:

 • obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,
 • uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,
 • obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,
 • obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,
 • obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,
 • obmedziť doručovanie poštových zásielok,
 • obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,
 • obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,
 • obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti
 • zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,
 • zakázať uplatňovanie práva na štrajk,
 • vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

 

3/ Opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej aj „Úrad“) sp. zn: OLP/7852/2020 zo dňa 29.09.2020 (ďalej aj „Opatrenie 2“), boli prijaté nové opatrenia zamerané na nosenie rúšok.

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1.10.2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budovalebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

 • detí do 3 rokov veku,
 • osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
 • osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, 
 • žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
 • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • deti v interiéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám. 

Celé znenie Opatrenia 2 môžete nájsť na: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_01_10.pdf

 

4/ Opatrenia týkajúce sa vstupu na územie Slovenskej republiky

Opatrením Úradu sp. zn.: OLP/7693/2020 zo dňa 29.09.202 (ďalej aj „Opatrenie 3“), boli prijaté nové opatrenia zamerané na vstup osôb na územie Slovenskej republiky z krajín Európskej únie a z tretích krajín.

 1. Všetky osoby, ktoré od 1.10.2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajinu Európskej únie neuvedenú v zozname tzv. bezpečných krajín, ktorý tvorí prílohu č. 1 Opatrenia 3 (ďalej aj „Zoznam bezpečných krajín“), sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa. RT-PCR testu sa pritom tieto osoby musia podrobiť najskôr v 5. deň izolácie v domácom prostredí. 

Alternatívne, k hore uvedeným povinnostiam registrácie a izolácie v domácom prostredí musia byť tieto osoby schopné po vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.

 1. Všetky osoby, ktoré od 1.10.2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a nie je uvedená v Zozname bezpečných krajín, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. RT-PCR testu sa pritom tieto osoby musia podrobiť najskôr v 5. deň izolácie v domácom prostredí. 

Osobám podľa bodu (I) a (II) sa zároveň nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.

Zároveň sa Osobám podľa bodu (I) a (II) nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú takúto dohodu sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

Celé znenie Opatrenia 3 môžete nájsť na: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_01_10.pdf

 

5/ Opatrenia týkajúce sa prevádzkovateľov zariadení

Opatrením Úradu sp. zn.: OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020 (ďalej aj „Opatrenie 4“), boli prijaté nové opatrenia zamerané najmä na hygienické opatrenia pre prevádzkovateľov zariadení.

S účinnosťou od 1.10.2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia: 

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia, 
 • vykonávať časté vetranie priestorovprevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 m z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre; táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstupe 2 metre medzi stolmi v zariadení určenom pre zákazníkov; táto podmienka neplatí pre prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom.

Celé znenie Opatrenia 4 môžete nájsť na: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

 

6/ Opatrenia týkajúce sa usporadúvania hromadných podujatí

Opatrením 4 boli prijaté aj nové opatrenia zamerané na usporadúvanie hromadných podujatí. 

S účinnosťou od 1.10.2020 do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Zároveň sa s účinnosťou od 1.10.2020 do odvolania všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) a v ubytovacích zariadeniach. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.

Zároveň sa s účinnosťou od 1.10.2020 do odvolania všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám výslovne zakazuje usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.). Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
 • zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná

zostať v domácej izolácii,

 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 • v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Celé znenie Opatrenia 4 môžete nájsť na: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

Upozorňujeme, že nerešpektovanie Opatrenia 4 je správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad uloží pokutu vo výške 20.000 EUR.

 

7/ Podmienky nároku na pandemické ošetrovné v školskom roku 2020/2021

Novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej aj „Zákon o sociálnom poistení“), účinnou dňa 23.09.2020 sa na účely zamedzenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 stanovujú podmienky nároku na pandemické ošetrovné v školskom roku 2020/2021.

V čase riadne prebiehajúceho výchovno-vzdelávacieho procesu, t.j. neobmedzenej prevádzky škôl a predškolských zariadení, pandemické ošetrovné nepatrí zákonnému zástupcovi dieťaťa v prípadoch, kedy by zákonný zástupca dieťaťa neprejavil záujem o účasť dieťaťa na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese v predškolskom zariadení alebo v škole z dôvodu obavy o jeho zdravie, resp. v prípade, ak dieťa nie je možné do predškolského zariadenia alebo školy umiestniť z kapacitných dôvodov. Zákonný zástupca má však aj naďalej nárok na pandemické ošetrovné v prípadoch, kedy počas trvania krízovej situácie budú predškolské zariadenia, školy alebo ich časti (napr. konkrétne triedy) uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu. 

Za účelom zníženia administratívnej záťaže sa systém overovania podmienok nároku na pandemické ošetrovné mení tak, že príslušný okresný úrad bude poskytovať informácie Sociálnej poisťovni len o deťoch, ktoré sa nezúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu. Okresný úrad v sídle kraja v rámci svojej územnej pôsobnosti je povinný poskytnúť Sociálnej poisťovni do 10. dňa kalendárneho mesiaca údaje o mene, priezvisku, dátume narodenia a rodnom čísle dieťaťa, ktoré sa nezúčastnilo v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese, a o období, v ktorom sa toto dieťa nezúčastnilo na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese, spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

©2021 Valko & Volný, s. r. o.