Legislatívne zmeny a novinky 02/2021

You are here:

Vážení klienti, obchodní partneri a iní návštevníci našej webstránky,

v tomto článku si Vás dovoľujeme:

1.       upozorniť na povinnosť zapísať do obchodného registra rodné číslo, prípadne iné identifikačné údaje ak rodné číslo nie je pridelené (viac);

a zároveň Vás bližšie informovať o:

2.       možnosti podnikateľov, ktorí sa v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 ocitli v nepriaznivej ekonomickej situácii využiť inštitút tzv. malého konkurzu (viac).

Ak by ste mali záujem o poskytnutie právnych služieb v súvislosti s aktualizáciou údajov zapísaných v obchodnom registri, prípadne máte záujem o podrobnejšie informácie ohľadne malého konkurzu, sme Vám k dispozícii. Taktiež sme pripravení kedykoľvek posúdiť aj akékoľvek iné legislatívne zmeny a ich dopady na Vami vykonávanú činnosť, prípadne Vám pomôcť s implementáciou legislatívnych zmien.

 

1. Povinnosť zapísať do obchodného registra rodné číslo prípadne iný identifikačný údaj

Do 30. septembra 2020 osoby zapisujúce sa do obchodného registra nemuseli uvádzať pri svojich orgánoch, spoločníkoch a jediných akcionároch rodné číslo, prípadne iný identifikačný údaj, ak nie je pridelené rodné číslo.

Novelou zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnenou v Zbierke zákonov SR pod číslom 390/2019 Z. z. došlo k rozšíreniu identifikačných údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra o spoločníkoch (jediných akcionároch), štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb. V prípade týchto osôb je potrebné okrem doposiaľ uvádzaných identifikačných údajov uvádzať aj rodné číslo prípadne iný identifikačný údaj, ak nie je pridelené rodné číslo, napr. číslo pasu, dokladu o pobyte atď. 

Osoby, ktoré boli zapísané do obchodného registra do 30. septembra 2020, sú povinné doplniť identifikačné údaje – rodné číslo prípadne iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené – ohľadne vyššie uvedených osôb najneskôr do 30. septembra 2022. Zároveň je potrebné upozorniť na to, že ak osoba zapísaná v obchodnom registri tieto údaje nedoplní najneskôr do 30. septembra 2021 a po 1. októbri 2021 podá návrh na zápis zmeny zapísaných údajov, registrový súd na takýto návrh na zápis zmeny zapísaných údajov nebude prihliadať. Registrový súd vyzve navrhovateľa zápisu na odstránenie nedostatkov. Ak nedostatky nebudú odstránené konanie bude zastavené. 

Vzhľadom na vyššie uvedené si Vám dovoľujeme odporučiť, aby ste zosúladenie zákonom stanovených identifikačných údajov neodkladali a toto zosúladenie v obchodnom registri vykonali čo najskôr. Vyhnete sa tak zbytočným komplikáciám pri zápise zmeny zapisovaných údajov a zdĺhavým lehotám pri zápise týchto údajov, ako tomu bolo naposledy v prípade zapisovania konečných užívateľov výhod do obchodného registra.

 

2. novela tzv. malého konkurzu

Od 01. januára 2021 došlo k podstatnej zmene inštitútu malého konkurzu upraveného v § 106 a nasl. zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) (aktualizované znenie ZKR nájde (tu)).

Cieľom novelizovaného inštitútu malého konkurzu je zefektívnenie a zatraktívnenie tohto inštitútu. Konkurzné konanie formou malého konkurzu oproti štandardnému konkurznému konaniu má predstavovať jednoduchšiu, hospodárnejšiu a hlavne rýchlejšiu alternatívu likvidačného konania. Následkom vyhlásenia malého konkurzu je ukončenie podnikateľskej činnosti úpadcu. Vyhlásením malého konkurzu zo zákona dochádza k zániku všetkých oprávnení úpadcu na výkon podnikateľskej činnosti.

Úprava malého konkurzu právnickej osoby vychádza z právnej úpravy oddlženia fyzických osôb. Správca konkurznej podstaty vystupuje skôr ako administrátor konkurzného konania, kde riešenie miery uspokojenia jednotlivých veriteľov, ako aj obsah majetkovej podstaty, je viac na iniciatíve veriteľov. Ako príklad je možné uviesť, že správca nie je oprávnený odporovať právnym úkonom dlžníka, a toto právo majú iba veritelia. Alebo, že správca zisťuje majetkové pomery dlžníka v zásade len z bežne dostupných zdrojov. Hlbšie šetrenie správca vykonáva na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy takéhoto šetrenia.

Oproti štandardnému konkurznému konaniu sú zodpovednostné mechanizmy a sankcie, ktoré možno uložiť štatutárnemu orgánu úpadcu za porušenie povinností, miernejšie. Výška preddavku na úhradu nákladov malého konkurzu je 500,- EUR (pre porovnanie preddavok na úhradu nákladov štandardného konkurzného konania je 6.500 EUR).

Osobitne dôležité je postavenie štatutárneho orgánu dlžníka, nakoľko jednou z podmienok na vyhlásenie malého konkurzu je, aby dlžník mal štatutárny orgán.

Štatutárny orgán v rozsahu ustanovenom zákonom nestráca svoje oprávnenia vyhlásením malého konkurzu. Štatutárny orgán tak napr. naďalej  zabezpečuje vedenie účtovníctva a plní s tým spojené činnosti, koná za úpadcu voči orgánom finančnej správy, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a iným orgánom verejnej moci, koná za úpadcu v pracovnoprávnych vzťahoch, zabezpečuje plnenie povinností súvisiacich s archivovaním dokumentácie úpadcu, plní v rozsahu svojich možností a schopností povinnosti uložené správcom súvisiace so zabezpečením správy konkurznej podstaty.

 

Predpoklady vyhlásenia malého konkurzu:

a)        návrh na vyhlásenie malého konkurzu podal dlžník, ktorý je právnickou osobou;

b)         dlžník má ustanovený štatutárny orgán;

c)         štatutárny orgán dlžníka alebo členovia štatutárneho orgánu dlžníka sú osoby, ktoré nepôsobia ako štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu vo viac ako desiatich právnických osobách zapísaných v obchodnom registri;

d)         bol zložený preddavok na náklady malého konkurzu (t. j. vo výške 500,- EUR);

e)         dlžník neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obchodného zákonníka (t. j. povinnosť uloženia riadnej individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnej individuálnej účtovnej  závierky);

f)          podľa posledných piatich účtovných závierok nemal dlžník záväzky v sume vyššej ako 1.000.000,00 EUR;

g)         podľa posledných piatich účtovných závierok nemal dlžník majetok v hodnote vyššej ako 1.000.000,00 EUR;

h)         vo vzťahu k dlžníkovi nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu podľa prvej hlavy ZKR (to znamená účinky štandardného konkurzu); a

i)          návrh na vyhlásenie malého konkurzu je úplný a je autorizovaný osobou oprávnenou konať v mene dlžníka.

©2021 Valko & Volný, s. r. o.