Novinky v pracovnom práve – zmeny v náležitostiach pracovnej zmluvy

Novelou Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. novembra 2022, boli do pracovného práva zavedené viaceré podstatné zmeny, týkajúce sa tiež podmienok vzniku, trvania a skončenia pracovného pomeru.

V súvislosti so vznikom pracovného pomeru došlo (okrem iného) k úprave náležitostí pracovnej zmluvy. Po novom platí, že pracovná zmluva musí povinne obsahovať len zákonom stanovené podstatné náležitosti a vo vzťahu k ostatným pravidelným náležitostiam pracovnej zmluvy – ktorých zoznam novela zároveň rozširuje – má zamestnávateľ na výber, či ich upraví v pracovnej zmluve alebo ich v zákonom stanovenej lehote poskytne zamestnancovi prostredníctvom osobitnej písomnej informácie. Využitie takejto osobitnej informácie pritom môže viesť k väčšej flexibilite na strane zamestnávateľa v prípade zmien pracovných podmienok.

Aktívne pomáhame našim klientom s implementáciou zavedených zmien, ktorá je náročná aj vzhľadom na extrémne krátku dobu medzi vyhlásením finálneho znenia tejto novely v Zbierke zákonov a nadobudnutím jej účinnosti.

 

Ďalšie Flashnews