Pozemkové spoločenstvá

Jednou z oblastí, ktorou sa naša advokátska kancelária zaoberá, je aj oblasť pozemkových spoločenstiev. Aj naša advokátska kancelária preto pred časom riešila problematické znenie § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, ktoré aj pre nás vyvolávalo nejasnosti v otázke, za koho má naša advokátska kancelária pred súdmi a orgánmi verejnej správy pri pozemkových spoločenstvách vo veciach spoločných nehnuteľností vlastne konať – či za pozemkové spoločenstvo samotné alebo len za výbor pozemkového spoločenstva ako jeho štatutárny orgán.

Sme radi, že sme napokon túto otázku posúdili správne. Utvrdilo nás v tom aktuálne rozhodnutie Ústavného súdu SR s nasledujúcou právnou vetou: „Ustanovenie § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov je potrebné vykladať tak, že vo vzťahu k súdu koná pozemkové spoločenstvo, nie výbor. Pozemkové spoločenstvo koná prostredníctvom výboru, ktorý je jeho štatutárnym orgánom (§ 16 ods. 1). Vymáhanie nárokov priamo pozemkovým spoločenstvom, ktoré takto napĺňa svoje oprávnenia zverené mu § 19 zákona o pozemkových spoločenstvách, tak umožňuje, aby v mene jednotlivých spoluvlastníkov konalo priamo pozemkové spoločenstvo. Konštatovanie súdu o nedostatku vecnej legitimácie bez toho, aby strana mala možnosť tento nedostatok odstrániť, je zásahom do práva sťažovateľa na prístup k súdu garantovaného čl. 46 ods. 1 ústavy.“ (nález ÚS SR sp. zn. III. ÚS 425/2023 zo dňa 08.02.2024)

Ďalšie Flashnews