Voľba právomoci českého súdu pri sporoch zo zmluvy medzi dvoma slovenskými subjektmi

Súdny dvor vo veci vedenej pod C-566/22 riešil situáciu, keď sa dva slovenské subjekty v zmluvách o pôžičke dohodli, že spory z nich bude riešiť český súd. Voľbu právomoci zahraničného súdu pritom slovenské subjekty vykonali bez toho, aby bol v ich vzťahoch prítomný iný cudzí prvok.

V rozsudku z 08.02.2024 vyhodnotil Súdny dvor spornú dohodu o voľbe právomoci českého súdu ako prípustnú a súladnú s právom EÚ. Odstránil tak dlhotrvajúce pochybnosti o tom, či si strany vo svojich „vnútroštátnych“ zmluvách môžu dohodnúť, že prípadne spory z nich zverujú do právomoci zahraničného súdu.

Viac viď v rozsudku: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=282586&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1125370

Ďalšie Flashnews