Nová glosa našich kolegov

V aktuálnom vydaní časopisu Súkromné právo bola publikovaná glosa našich kolegov Petry Janotovej a Michala Volného. Článok reaguje na súdne rozhodnutie súvisiace s konkurzom, v rámci ktorého bola – na základe v úverovej zmluve dojednaných záväzkov a ďalších nástrojov zabezpečujúcich pohľadávky banky – konštatovaná spriaznenosť financujúcej banky s úpadcom. Tento príspevok je našou snahou o vnesenie nového pohľadu na…

Rozsudok Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 4CoKR/27/2018 z 27.02.2019 (spriaznenosť bankového veriteľa)

Autor: Mgr. Michal Volný, LL.M., partner a advokát, Mgr. Petra Janotová, advokátsky koncipient „[…] prijatie určitých významných rozhodnutí alebo uskutočnenie právnych úkonov v spoločnosti úpadcu bolo výslovne podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom žalobcu, ktoré by inak boli výlučne v kompetencii valného zhromaždenia úpadcu. Takýmto spôsobom sa žalobca nepriamo dostáva do pozície rovnajúcej sa právnej pozícii väčšinového akcionára.…