Rozsudok Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 4CoKR/27/2018 z 27.02.2019 (spriaznenosť bankového veriteľa)

Autor: Mgr. Michal Volný, LL.M., partner a advokát, Mgr. Petra Janotová, advokátsky koncipient „[…] prijatie určitých významných rozhodnutí alebo uskutočnenie právnych úkonov v spoločnosti úpadcu bolo výslovne podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom žalobcu, ktoré by inak boli výlučne v kompetencii valného zhromaždenia úpadcu. Takýmto spôsobom sa žalobca nepriamo dostáva do pozície rovnajúcej sa právnej pozícii väčšinového akcionára.…

Novinky v pracovnom práve – zmeny v náležitostiach pracovnej zmluvy

Novelou Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. novembra 2022, boli do pracovného práva zavedené viaceré podstatné zmeny, týkajúce sa tiež podmienok vzniku, trvania a skončenia pracovného pomeru. V súvislosti so vznikom pracovného pomeru došlo (okrem iného) k úprave náležitostí pracovnej zmluvy. Po novom platí, že pracovná zmluva musí povinne obsahovať len zákonom stanovené podstatné…

Vyporiadanie BSM v zahraničí

Nie je nezvyčajné, že manželia, ktorí sú slovenskými občanmi, riešia svoj rozvod v niektorej z krajín EÚ, kde aktuálne žijú. V niektorých cudzích právnych úpravách je bežné, že súdne konanie o rozvod manželstva je spojené aj s konaním o vyporiadanie BSM; súd v takomto prípade manželstvo rozvedie a tým istým rozhodnutím vysporiada aj majetkové vzťahy…

Novinka v rodinnom práve – zavedenie inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov

Novelou Civilného mimosporového poriadku a Zákona o rodine, schválenou dňa 4. októbra 2022, sa zavádza ďalší spôsob starostlivosti o dieťa rozvedených/odlúčených rodičov, a to spoločná osobná starostlivosť obidvoch rodičov. Tento nový inštitút má umožniť rodičom, ktorí spolu nežijú, dohodnúť sa o podmienkach starostlivosti o dieťa bez toho, aby im tieto podmienky určil súd. Jedná sa…

Keď osoba rozporuje svoj podpis na zmluve

Sú aj situácie, kedy určitá osoba rozporuje svoj podpis na zmluve. Na zmluve, ktorou sa strany, ktoré ju uzatvorili, predtým spravovali niekoľko rokov. V tomto prípade, ktorý advokátska kancelária Valko & Volný riešila, boli také zmluvy hneď dve. Náš klient, významná banková inštitúcia, si uplatnil pohľadávky vyplývajúce z takýchto zmlúv. A následne sa dozvedel, že…

Zrušenie nezákonného vyvlastnenia

Aktuálne sme v konaní týkajúcom sa vyvlastnenia dosiahli zrušenie nezákonného a pre klienta nevýhodného vyvlastnenia nehnuteľností v jeho vlastníctve. K odňatiu a k obmedzeniu vlastníckeho práva môže dôjsť len za splnenia podmienok zakotvených v Ústave SR a v ďalších právnych predpisoch, a to postupom upraveným zákonom. Vyvlastňovací orgán, ako aj vyvlastniteľ sa však v procese…

Najvyšší súd SR vyhovel nášmu dovolaniu

Tešíme sa, že môžeme zdieľať významné výsledky našej práce. Nepochybne medzi ne patrí aj náš aktuálny úspech na Najvyššom súde SR, ktorý vyhovel nášmu dovolaniu v kauze o nároku na náhradu viacmiliónovej škody. Klient kancelárie Valko & Volný si uplatňuje nárok voči bývalým členom štatutárneho orgánu a banke v súvislosti s výkonom záložného práva k…

Dobrá správa nášho tímu venujúceho sa sporovej agende

Opäť jedna dobrá správa nášho tímu venujúceho sa vo Valko & Volný sporovej agende. V odvolacom konaní krajský súd aktuálne potvrdil rozhodnutie súdu prvej inštancie, ktorým bola zamietnutá žaloba proti finančnej inštitúcii zastupovanej kanceláriou Valko & Volný. Tentokrát sa jednalo o spor o náhradu tzv. reflexnej škody vo výške desiatok miliónov eur tvrdenej akcionárom spoločnosti,…