Je udelenie plnej moci medzi členmi štatutárneho orgánu (ne)platné?

Podľa rozhodovacej praxe najvyšších súdnych autorít je neprípustné, aby v prípade, ak v mene právnickej osoby konajú spoločne najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu, títo udelili len jednému z nich generálnu (všeobecnú) plnú moc alebo plnú moc, rozsah ktorej je vymedzený iba druhom právnych úkonov. Takáto generálna plná moc medzi členmi štatutárneho orgánu je absolútne neplatná. Situácia je však…

Zmeny v oblasti zlúčenia, splynutia, rozdelenia a zmeny právnej formy spoločnosti na Slovensku

Dňa 01.03.2024 nadobudne účinnosť časť zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorá prináša zmeny najmä v oblastiach týkajúcich sa zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločnosti a zmeny jej právnej formy. Zákonom bude zároveň v celom rozsahu nahradená doterajšia úprava zlúčenia, splynutia, rozdelenia a zmeny právnej formy spoločnosti, ktorá bude vyňatá z Obchodného zákonníka. Doterajšiu zmluvu…

K § 59a Obchodného zákonníka

Podľa § 59a Obchodného zákonníka je účinnosť zmluvy uzatvorenej medzi akciovou spoločnosťou a jej spoločníkom alebo zakladateľom, na základe ktorej spoločnosť nadobúda majetok za protihodnotu vo výške najmenej 10 % hodnoty jej základného imania, viazaná na uloženie predmetnej zmluvy a znaleckého posudku určujúceho hodnotu jej predmetu do zbierky listín. V rámci odbornej verejnosti a aj súdnej praxe sa vyskytoval…

XII. Ročník medzinárodného sympózia Právo, obchod a ekonomika

Naša kolegyňa Petra Janotová sa minulý týždeň zúčastnila medzinárodného sympózia Právo, obchod a ekonomika organizovaného Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde dňa 26.10.2023 vystúpila s príspevkom týkajúcim sa rizika spriaznenosti bankového veriteľa v insolvenčných konaniach. Vítame možnosť diskusie na danom fóre so zástupcami bankového a iných sektorov o aktuálnych právnych otázkach.

Výročné stretnutie európskych advokátskych kancelárií IUSFUL

Už 20 rokov je naša kancelária súčasťou rodiny európskych advokátskych kancelárií IUSFUL. Od 5. do 7. októbra sa pri príležitosti tohto okrúhleho výročia uskutočnilo v Ľubľane stretnutie zástupcov všetkých členov. Vďaka tomuto podujatiu sme okrem prehĺbenia profesionálnych partnerstiev mali opäť možnosť neformálne stráviť čas so zahraničnými kolegami, ktorí sa počas existencie IUSFUL už stali našimi priateľmi.  

Ešte raz k náhrade trov o vyporiadanie (nielen) BSM

V príspevku, ktorý sme na tejto platforme uverejnili pred približne mesiacom, sme uviedli, že súdy pri vyporiadaní BSM náhradu trov konania zvyčajne nepriznávajú. Zároveň sme vyjadrili presvedčenie, že priznávanie náhrady trov konania úspešnejšiemu účastníkovi by malo byť všeobecným pravidlom, od ktorého by sa mali súdy odchýliť iba vo výnimočných prípadoch. V nadväznosti na uvedené informujeme o náleze…

Absencia písomného určenia sumy, ktorá sa má do zmenky doplniť, nemusí znamenať neplatnosť dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke

Opäť sa nám podarilo dosiahnuť úspech, a to vo významnom súdnom spore, v ktorom sme zastupovali jednu zo slovenských bánk. Spor sa týkal otázky existencie vyplňovacieho práva banky k zabezpečovacej blankozmenke a Najvyšší súd SR v jeho priebehu – na základe nami podaného dovolania – judikoval zásadný právny názor, ktorý bol publikovaný aj v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov…

Správne trestanie – postačuje „vypustenie“ skutku?

Najvyšší správny súd SR nám dal za pravdu, že pokiaľ Protimonopolný úrad SR začal správne konanie o uloženie pokuty za viacero porušení povinností podnikateľa počas inšpekcie, pričom každý z týchto skutkov by mohol sám o sebe predstavovať správny delikt, bolo povinnosťou úradu ukončiť správne konanie vo vzťahu ku každému takémuto skutku. Ak preto úrad dospel k záveru, že za…